Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
982,059  
935,034  
988,629  
960,928  
1,145,318  
878,552  
827,070  
891,122  
855,151  
1,030,088  
16,075  
13,305  
17,625  
17,523  
19,770  
0  
0  
0  
0  
0  
714,503  
678,742  
696,744  
660,409  
836,689  
136,793  
125,016  
170,505  
166,668  
159,446  
11,181  
10,006  
6,248  
10,551  
14,183  
103,507  
107,965  
97,507  
105,777  
115,229  
130  
130  
130  
130  
130  
96,988  
101,456  
89,178  
96,342  
105,007  
0  
0  
0  
0  
0  
330  
355  
424  
262  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,059  
6,024  
7,775  
9,043  
10,092  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
982,059  
935,034  
988,629  
960,928  
1,145,318  
809,214  
764,463  
821,789  
796,669  
972,070  
790,143  
743,253  
797,903  
769,797  
938,012  
19,071  
21,210  
23,886  
26,873  
34,058  
172,845  
170,572  
166,839  
164,259  
173,248  
172,845  
170,572  
166,839  
164,259  
173,248  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0