Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
935,034  
988,629  
960,928  
1,145,318  
938,421  
827,070  
891,122  
855,151  
1,030,088  
814,126  
13,305  
17,625  
17,523  
19,770  
22,895  
0  
0  
0  
0  
0  
678,742  
696,744  
660,409  
836,689  
647,334  
125,016  
170,505  
166,668  
159,446  
134,395  
10,006  
6,248  
10,551  
14,183  
9,502  
107,965  
97,507  
105,777  
115,229  
124,295  
130  
130  
130  
130  
130  
101,456  
89,178  
96,342  
105,007  
110,396  
0  
0  
0  
0  
0  
355  
424  
262  
0  
112  
0  
0  
0  
0  
0  
6,024  
7,775  
9,043  
10,092  
13,658  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
935,034  
988,629  
960,928  
1,145,318  
938,421  
764,463  
821,789  
796,669  
972,070  
778,057  
743,253  
797,903  
769,797  
938,012  
748,344  
21,210  
23,886  
26,873  
34,058  
29,713  
170,572  
166,839  
164,259  
173,248  
160,364  
170,572  
166,839  
164,259  
173,248  
160,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0