Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,003,862  
105,075,751  
97,297,251  
72,408,102  
68,021,457  
24,716,045  
30,897,924  
24,261,892  
19,179,419  
14,368,745  
4,695,511  
3,711,237  
6,800,528  
7,359,376  
4,813,696  
266,900  
981,808  
784,454  
403,950  
142,130  
5,995,045  
14,855,871  
5,417,776  
4,187,625  
2,261,208  
11,733,669  
9,698,878  
9,621,821  
6,002,870  
6,000,863  
2,024,920  
1,650,130  
1,637,313  
1,225,598  
1,150,848  
80,287,817  
74,177,827  
73,035,359  
53,228,683  
53,652,712  
1,581,357  
1,588,641  
1,599,646  
1,354,740  
1,374,315  
42,732,500  
41,138,665  
40,791,699  
26,806,452  
28,377,250  
16,979  
18,214  
0  
0  
0  
3,344,322  
3,311,815  
3,278,972  
4,182,714  
3,604,558  
18,656,186  
18,038,980  
17,505,857  
16,861,529  
16,320,109  
13,956,473  
10,081,512  
9,859,185  
4,023,248  
3,976,480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,003,862  
105,075,751  
97,297,251  
72,408,102  
68,021,457  
73,785,579  
53,509,343  
45,408,844  
33,891,988  
31,993,039  
37,243,199  
33,057,956  
30,492,191  
21,695,888  
18,360,400  
36,542,380  
20,451,387  
14,916,653  
12,196,100  
13,632,639  
31,218,283  
51,566,408  
51,888,407  
38,516,114  
36,028,418  
31,218,283  
51,566,408  
51,888,407  
38,516,114  
36,028,418  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0