Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,061,620  
64,578,613  
64,815,277  
64,153,442  
61,808,008  
12,297,612  
12,499,618  
13,466,352  
13,272,415  
13,162,975  
3,082,541  
4,585,889  
4,954,786  
5,518,646  
4,391,061  
382,548  
375,848  
607,148  
579,348  
1,153,648  
2,147,360  
2,412,555  
2,223,589  
1,519,957  
2,108,580  
5,625,206  
4,333,191  
4,902,502  
4,943,605  
4,908,140  
1,059,957  
792,135  
778,327  
710,859  
601,546  
52,764,008  
52,078,995  
51,348,925  
50,881,027  
48,645,033  
1,384,505  
1,377,124  
1,373,596  
1,349,073  
1,449,784  
29,104,804  
29,203,764  
28,592,088  
29,072,980  
29,273,029  
0  
0  
0  
0  
0  
2,512,321  
2,171,342  
2,680,876  
2,137,110  
2,182,796  
15,794,409  
15,347,915  
14,863,410  
14,421,882  
11,859,535  
3,967,969  
3,978,850  
3,838,955  
3,899,982  
3,879,889  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,061,620  
64,578,613  
64,815,277  
64,153,442  
61,808,008  
30,147,507  
30,498,935  
42,542,446  
42,136,814  
42,228,075  
15,150,166  
15,795,515  
13,819,759  
13,525,686  
14,564,688  
14,997,341  
14,703,420  
28,722,687  
28,611,128  
27,663,387  
34,914,113  
34,079,678  
22,272,831  
22,016,628  
19,579,933  
34,914,113  
34,079,678  
22,272,831  
22,016,628  
19,579,933  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0