Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,075,751  
97,297,251  
72,408,102  
68,021,457  
65,061,620  
30,897,924  
24,261,892  
19,179,419  
14,368,745  
12,297,612  
3,711,237  
6,800,528  
7,359,376  
4,813,696  
3,082,541  
981,808  
784,454  
403,950  
142,130  
382,548  
14,855,871  
5,417,776  
4,187,625  
2,261,208  
2,147,360  
9,698,878  
9,621,821  
6,002,870  
6,000,863  
5,625,206  
1,650,130  
1,637,313  
1,225,598  
1,150,848  
1,059,957  
74,177,827  
73,035,359  
53,228,683  
53,652,712  
52,764,008  
1,588,641  
1,599,646  
1,354,740  
1,374,315  
1,384,505  
41,138,665  
40,791,699  
26,806,452  
28,377,250  
29,104,804  
18,214  
0  
0  
0  
0  
3,311,815  
3,278,972  
4,182,714  
3,604,558  
2,512,321  
18,038,980  
17,505,857  
16,861,529  
16,320,109  
15,794,409  
10,081,512  
9,859,185  
4,023,248  
3,976,480  
3,967,969  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,075,751  
97,297,251  
72,408,102  
68,021,457  
65,061,620  
53,509,343  
45,408,844  
33,891,988  
31,993,039  
30,147,507  
33,057,956  
30,492,191  
21,695,888  
18,360,400  
15,150,166  
20,451,387  
14,916,653  
12,196,100  
13,632,639  
14,997,341  
51,566,408  
51,888,407  
38,516,114  
36,028,418  
34,914,113  
51,566,408  
51,888,407  
38,516,114  
36,028,418  
34,914,113  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0