Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (MQB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,339,323  
 
 
 
 
47,489  
 
 
 
 
43,307  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,863  
 
 
 
 
35  
 
 
 
 
1,284  
 
 
 
 
1,291,834  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,282,942  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,893  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,339,972  
 
 
 
 
10,749  
 
 
 
 
4,219  
 
 
 
 
6,530  
 
 
 
 
1,329,223  
 
 
 
 
40,520  
 
 
 
 
1,288,704  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0