Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,632  
246,882  
263,263  
236,712  
228,683  
199,457  
206,906  
219,704  
116,772  
103,195  
6,299  
4,110  
21,207  
991  
1,871  
0  
0  
0  
0  
0  
150,032  
161,758  
153,461  
73,605  
58,787  
43,029  
40,872  
44,339  
40,146  
39,504  
97  
166  
697  
2,031  
3,034  
48,176  
39,976  
43,559  
119,940  
125,488  
0  
0  
0  
0  
0  
10,975  
19,906  
23,314  
35,402  
40,813  
2,874  
2,874  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
31,715  
16,714  
16,714  
77,914  
77,914  
2,613  
482  
3,531  
6,624  
6,761  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,632  
246,882  
263,263  
236,712  
228,683  
59,156  
58,794  
75,893  
69,942  
64,997  
53,665  
53,247  
67,554  
61,137  
57,860  
5,491  
5,547  
8,339  
8,805  
7,138  
188,476  
188,088  
187,370  
166,770  
163,686  
188,476  
188,088  
187,370  
166,770  
163,686  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0