Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
246,377  
247,632  
246,882  
263,263  
236,712  
198,621  
199,457  
206,906  
219,704  
116,772  
2,103  
6,299  
4,110  
21,207  
991  
0  
0  
0  
0  
0  
154,957  
150,032  
161,758  
153,461  
73,605  
41,516  
43,029  
40,872  
44,339  
40,146  
46  
97  
166  
697  
2,031  
47,755  
48,176  
39,976  
43,559  
119,940  
0  
0  
0  
0  
0  
10,573  
10,975  
19,906  
23,314  
35,402  
2,874  
2,874  
2,874  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
31,715  
31,715  
16,714  
16,714  
77,914  
2,594  
2,613  
482  
3,531  
6,624  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
246,377  
247,632  
246,882  
263,263  
236,712  
57,272  
59,156  
58,794  
75,893  
69,942  
51,891  
53,665  
53,247  
67,554  
61,137  
5,381  
5,491  
5,547  
8,339  
8,805  
189,105  
188,476  
188,088  
187,370  
166,770  
189,105  
188,476  
188,088  
187,370  
166,770  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0