Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,876,582  
3,279,494  
3,047,624  
3,091,551  
3,051,326  
1,854,235  
2,239,404  
1,989,095  
2,004,321  
1,971,913  
334,920  
295,163  
270,735  
184,992  
245,514  
11,725  
1,880  
1,900  
1,900  
1,900  
651,013  
941,036  
778,183  
676,073  
705,178  
772,278  
924,233  
856,411  
1,069,518  
919,561  
84,300  
77,092  
81,866  
71,837  
99,760  
1,022,347  
1,040,090  
1,058,529  
1,087,230  
1,079,413  
26,990  
22,338  
23,984  
17,075  
19,267  
783,560  
801,514  
819,655  
834,407  
841,848  
0  
0  
0  
0  
0  
33,102  
33,312  
31,839  
27,526  
29,222  
94,880  
92,292  
88,548  
95,856  
91,635  
83,814  
90,634  
94,502  
112,366  
97,441  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,876,582  
3,279,494  
3,047,624  
3,091,551  
3,051,326  
2,462,593  
2,862,421  
2,628,133  
2,696,128  
2,625,962  
2,144,909  
2,544,598  
2,269,629  
2,355,880  
2,273,320  
317,684  
317,823  
358,504  
340,248  
352,642  
413,989  
417,072  
419,490  
395,423  
425,364  
413,989  
417,072  
419,490  
395,423  
425,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0