Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,091,551  
3,051,326  
3,388,165  
3,247,387  
3,344,049  
2,004,321  
1,971,913  
2,299,703  
2,136,224  
2,218,336  
184,992  
245,514  
297,144  
298,533  
223,760  
1,900  
1,900  
1,900  
1,440  
3,440  
676,073  
705,178  
928,845  
801,328  
774,007  
1,069,518  
919,561  
966,407  
943,841  
1,109,045  
71,837  
99,760  
105,407  
91,082  
108,083  
1,087,230  
1,079,413  
1,088,462  
1,111,163  
1,125,714  
17,075  
19,267  
23,507  
22,913  
23,135  
834,407  
841,848  
844,446  
857,684  
877,972  
0  
0  
0  
0  
0  
27,526  
29,222  
29,370  
25,469  
25,067  
95,856  
91,635  
103,176  
118,165  
105,942  
112,366  
97,441  
87,963  
86,932  
93,597  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,091,551  
3,051,326  
3,388,165  
3,247,387  
3,344,049  
2,696,128  
2,625,962  
2,951,015  
2,846,943  
2,982,277  
2,355,880  
2,273,320  
2,545,192  
2,430,689  
2,589,933  
340,248  
352,642  
405,823  
416,254  
392,344  
395,423  
425,364  
437,150  
400,444  
361,772  
395,423  
425,364  
437,150  
400,444  
361,772  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0