Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,051,326  
3,388,165  
3,247,387  
3,344,049  
3,018,487  
1,971,913  
2,299,703  
2,136,224  
2,218,336  
1,927,495  
245,514  
297,144  
298,533  
223,760  
267,847  
1,900  
1,900  
1,440  
3,440  
4,230  
705,178  
928,845  
801,328  
774,007  
663,135  
919,561  
966,407  
943,841  
1,109,045  
891,256  
99,760  
105,407  
91,082  
108,083  
101,026  
1,079,413  
1,088,462  
1,111,163  
1,125,714  
1,090,992  
19,267  
23,507  
22,913  
23,135  
24,839  
841,848  
844,446  
857,684  
877,972  
838,609  
0  
0  
0  
0  
0  
29,222  
29,370  
25,469  
25,067  
27,002  
91,635  
103,176  
118,165  
105,942  
108,244  
97,441  
87,963  
86,932  
93,597  
92,298  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,051,326  
3,388,165  
3,247,387  
3,344,049  
3,018,487  
2,625,962  
2,951,015  
2,846,943  
2,982,277  
2,618,556  
2,273,320  
2,545,192  
2,430,689  
2,589,933  
2,235,181  
352,642  
405,823  
416,254  
392,344  
383,375  
425,364  
437,150  
400,444  
361,772  
399,931  
425,364  
437,150  
400,444  
361,772  
399,931  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0