Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
974,587  
937,013  
938,167  
942,017  
903,477  
684,605  
651,847  
650,435  
622,665  
596,934  
4,544  
23,974  
37,766  
20,040  
10,722  
636,333  
591,733  
547,398  
571,349  
557,147  
43,493  
35,871  
65,085  
29,069  
26,856  
49  
49  
0  
0  
0  
187  
221  
186  
2,207  
2,210  
289,982  
285,166  
287,732  
319,353  
306,542  
0  
0  
0  
0  
0  
53,442  
54,482  
55,522  
56,562  
57,602  
90,867  
92,569  
94,270  
95,972  
97,439  
16,834  
16,363  
16,027  
16,071  
16,031  
17,370  
10,370  
10,370  
39,004  
5,370  
111,468  
111,382  
111,543  
111,744  
130,100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
974,587  
937,013  
938,167  
942,017  
903,477  
727,931  
703,296  
712,928  
648,438  
688,871  
22,418  
23,976  
56,482  
53,046  
26,208  
705,513  
679,321  
656,446  
595,392  
662,663  
246,656  
233,716  
225,238  
293,579  
214,605  
194,707  
181,020  
171,795  
239,389  
159,668  
51,949  
52,696  
53,443  
54,190  
54,938  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0