Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
931,391  
975,192  
974,978  
974,587  
937,013  
635,031  
689,621  
705,086  
684,605  
651,847  
11,049  
19,969  
50,444  
4,544  
23,974  
564,937  
553,374  
612,108  
636,333  
591,733  
58,783  
116,107  
41,971  
43,493  
35,871  
83  
59  
59  
49  
49  
180  
112  
506  
187  
221  
296,360  
285,571  
269,892  
289,982  
285,166  
0  
0  
0  
0  
0  
51,288  
52,335  
52,882  
53,442  
54,482  
112,079  
87,814  
89,166  
90,867  
92,569  
28,281  
40,388  
31,969  
16,834  
16,363  
17,370  
17,370  
17,370  
17,370  
10,370  
87,343  
87,664  
78,505  
111,468  
111,382  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
931,391  
975,192  
974,978  
974,587  
937,013  
701,705  
670,200  
673,620  
727,931  
703,296  
27,878  
9,027  
42,250  
22,418  
23,976  
673,826  
661,173  
631,370  
705,513  
679,321  
229,686  
304,992  
301,358  
246,656  
233,716  
179,979  
254,538  
250,156  
194,707  
181,020  
49,707  
50,454  
51,202  
51,949  
52,696  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0