Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
938,167  
942,017  
903,477  
893,916  
856,295  
650,435  
622,665  
596,934  
650,162  
616,059  
37,766  
20,040  
10,722  
38,965  
7,670  
547,398  
571,349  
557,147  
576,467  
573,598  
65,085  
29,069  
26,856  
34,509  
33,850  
0  
0  
0  
0  
0  
186  
2,207  
2,210  
221  
941  
287,732  
319,353  
306,542  
243,754  
240,236  
0  
0  
0  
0  
0  
55,522  
56,562  
57,602  
58,642  
59,683  
94,270  
95,972  
97,439  
94,661  
96,302  
16,027  
16,071  
16,031  
18,143  
16,917  
10,370  
39,004  
5,370  
5,370  
3,870  
111,543  
111,744  
130,100  
66,937  
63,464  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
938,167  
942,017  
903,477  
893,916  
856,295  
712,928  
648,438  
688,871  
663,418  
634,935  
56,482  
53,046  
26,208  
31,906  
33,712  
656,446  
595,392  
662,663  
631,512  
601,223  
225,238  
293,579  
214,605  
230,498  
221,359  
171,795  
239,389  
159,668  
174,813  
164,927  
53,443  
54,190  
54,938  
55,685  
56,432  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0