Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
937,013  
938,167  
942,017  
903,477  
893,916  
651,847  
650,435  
622,665  
596,934  
650,162  
23,974  
37,766  
20,040  
10,722  
38,965  
591,733  
547,398  
571,349  
557,147  
576,467  
35,871  
65,085  
29,069  
26,856  
34,509  
49  
0  
0  
0  
0  
221  
186  
2,207  
2,210  
221  
285,166  
287,732  
319,353  
306,542  
243,754  
0  
0  
0  
0  
0  
54,482  
55,522  
56,562  
57,602  
58,642  
92,569  
94,270  
95,972  
97,439  
94,661  
16,363  
16,027  
16,071  
16,031  
18,143  
10,370  
10,370  
39,004  
5,370  
5,370  
111,382  
111,543  
111,744  
130,100  
66,937  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
937,013  
938,167  
942,017  
903,477  
893,916  
703,296  
712,928  
648,438  
688,871  
663,418  
23,976  
56,482  
53,046  
26,208  
31,906  
679,321  
656,446  
595,392  
662,663  
631,512  
233,716  
225,238  
293,579  
214,605  
230,498  
181,020  
171,795  
239,389  
159,668  
174,813  
52,696  
53,443  
54,190  
54,938  
55,685  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0