Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (MEL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
658,873  
648,985  
702,807  
727,512  
695,592  
532,942  
521,252  
554,768  
597,146  
562,717  
4,575  
17,276  
3,283  
11,166  
5,322  
0  
0  
0  
0  
0  
78,716  
101,663  
80,640  
140,919  
134,740  
441,179  
397,138  
456,851  
433,610  
409,242  
8,471  
5,174  
13,994  
11,451  
13,413  
125,931  
127,733  
148,038  
130,366  
132,875  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
86,909  
88,905  
90,069  
72,350  
74,563  
0  
0  
0  
0  
0  
2,350  
2,294  
20,972  
20,933  
20,931  
0  
0  
0  
0  
0  
6,673  
6,534  
6,998  
7,083  
7,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
658,873  
648,985  
702,807  
727,512  
695,592  
473,786  
464,298  
519,360  
546,752  
517,145  
471,503  
462,327  
517,522  
544,914  
515,402  
2,283  
1,971  
1,838  
1,838  
1,743  
185,087  
184,687  
183,446  
180,760  
178,447  
185,087  
184,687  
183,446  
180,760  
178,447  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0