Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (MEL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
727,512  
695,592  
710,720  
687,780  
664,391  
597,146  
562,717  
574,759  
555,095  
529,328  
11,166  
5,322  
23,519  
13,449  
5,233  
0  
0  
0  
0  
2,825  
140,919  
134,740  
143,353  
177,783  
227,579  
433,610  
409,242  
396,853  
355,513  
290,012  
11,451  
13,413  
11,034  
8,349  
3,680  
130,366  
132,875  
135,962  
132,686  
135,063  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
72,350  
74,563  
77,338  
76,555  
79,366  
0  
0  
0  
0  
0  
20,933  
20,931  
20,888  
18,413  
18,413  
0  
0  
0  
0  
0  
7,083  
7,381  
7,736  
7,718  
7,283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
727,512  
695,592  
710,720  
687,780  
664,391  
546,752  
517,145  
532,781  
513,647  
493,261  
544,914  
515,402  
532,781  
513,647  
493,261  
1,838  
1,743  
0  
0  
0  
180,760  
178,447  
177,940  
174,134  
171,130  
180,760  
178,447  
177,940  
174,134  
171,130  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0