Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,258  
269,197  
258,385  
246,074  
252,729  
132,406  
143,896  
145,536  
134,989  
146,134  
33,878  
27,619  
29,424  
20,726  
27,532  
0  
0  
0  
0  
0  
60,549  
60,475  
58,005  
49,584  
45,728  
34,758  
54,627  
57,824  
64,540  
72,689  
3,220  
1,175  
283  
140  
184  
122,852  
125,301  
112,849  
111,084  
106,595  
1,540  
1,254  
1,254  
1,254  
1,254  
28,148  
28,219  
27,258  
25,944  
26,618  
6,664  
8,279  
12,592  
10,090  
2,642  
0  
213  
0  
1,971  
0  
18,455  
17,466  
8,156  
8,156  
8,251  
68,044  
69,870  
63,589  
63,669  
67,830  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,258  
269,197  
258,385  
246,074  
252,729  
109,671  
124,548  
106,364  
97,487  
90,389  
109,671  
124,548  
106,364  
97,487  
90,389  
0  
0  
0  
0  
0  
145,587  
144,649  
152,021  
148,587  
162,341  
145,587  
144,649  
152,021  
148,587  
162,341  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0