Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
316,109  
289,125  
255,258  
269,197  
258,385  
208,225  
171,271  
132,406  
143,896  
145,536  
12,926  
33,554  
33,878  
27,619  
29,424  
0  
0  
0  
0  
0  
149,560  
82,317  
60,549  
60,475  
58,005  
43,909  
50,711  
34,758  
54,627  
57,824  
1,830  
4,690  
3,220  
1,175  
283  
107,884  
117,853  
122,852  
125,301  
112,849  
1,540  
1,540  
1,540  
1,254  
1,254  
26,894  
27,595  
28,148  
28,219  
27,258  
1,943  
6,645  
6,664  
8,279  
12,592  
3,272  
351  
0  
213  
0  
15,031  
18,006  
18,455  
17,466  
8,156  
59,204  
63,716  
68,044  
69,870  
63,589  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
316,109  
289,125  
255,258  
269,197  
258,385  
169,169  
144,979  
109,671  
124,548  
106,364  
169,169  
144,979  
109,671  
124,548  
106,364  
0  
0  
0  
0  
0  
146,940  
144,145  
145,587  
144,649  
152,021  
146,940  
144,145  
145,587  
144,649  
152,021  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0