Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
362,953  
377,100  
379,380  
316,109  
289,125  
266,577  
277,800  
277,595  
208,225  
171,271  
10,299  
12,042  
16,765  
12,926  
33,554  
0  
0  
0  
0  
0  
226,229  
222,196  
224,885  
149,560  
82,317  
27,613  
39,427  
34,697  
43,909  
50,711  
2,437  
4,135  
1,247  
1,830  
4,690  
96,376  
99,300  
101,785  
107,884  
117,853  
1,832  
1,832  
1,540  
1,540  
1,540  
24,842  
25,514  
26,252  
26,894  
27,595  
1,963  
1,970  
1,990  
1,943  
6,645  
5,346  
4,494  
3,736  
3,272  
351  
15,957  
16,614  
16,596  
15,031  
18,006  
46,435  
48,876  
51,670  
59,204  
63,716  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
362,953  
377,100  
379,380  
316,109  
289,125  
214,497  
228,290  
230,921  
169,169  
144,979  
214,497  
228,290  
230,921  
169,169  
144,979  
0  
0  
0  
0  
0  
148,456  
148,810  
148,459  
146,940  
144,145  
148,456  
148,810  
148,459  
146,940  
144,145  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0