Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,760,230  
1,882,501  
1,960,669  
1,787,355  
1,671,463  
670,855  
787,850  
855,120  
715,517  
683,995  
2,528  
4,292  
2,703  
11,403  
1,914  
11,834  
10,739  
10,743  
10,750  
10,780  
352,473  
475,593  
509,263  
384,203  
363,021  
297,958  
290,097  
327,607  
308,295  
305,462  
6,063  
7,129  
4,804  
865  
2,818  
1,089,375  
1,094,651  
1,105,549  
1,071,838  
987,468  
0  
0  
0  
0  
0  
418,893  
412,412  
480,518  
489,331  
497,926  
0  
0  
0  
0  
0  
663,903  
674,674  
617,371  
569,984  
476,843  
6,291  
7,279  
7,279  
12,377  
12,465  
287  
287  
382  
146  
233  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,760,230  
1,882,501  
1,960,669  
1,787,355  
1,671,463  
1,293,684  
1,365,997  
1,531,429  
1,358,519  
1,269,169  
615,403  
682,430  
837,646  
698,319  
621,185  
678,281  
683,567  
693,783  
660,200  
647,983  
466,546  
516,504  
429,240  
428,836  
402,294  
466,546  
516,504  
429,240  
428,836  
402,294  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0