Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,787,355  
1,671,463  
1,669,862  
1,637,473  
1,694,212  
715,517  
683,995  
724,734  
711,152  
790,083  
11,403  
1,914  
6,741  
16,758  
4,089  
10,750  
10,780  
265  
335  
302  
384,203  
363,021  
350,879  
371,960  
458,751  
308,295  
305,462  
364,931  
316,704  
325,496  
865  
2,818  
1,918  
5,396  
1,445  
1,071,838  
987,468  
945,128  
926,321  
904,129  
0  
0  
0  
0  
0  
489,331  
497,926  
501,467  
505,958  
511,704  
0  
0  
0  
0  
0  
569,984  
476,843  
401,557  
388,277  
360,271  
12,377  
12,465  
39,195  
29,149  
29,149  
146  
233  
2,909  
2,936  
3,005  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,787,355  
1,671,463  
1,669,862  
1,637,473  
1,694,212  
1,358,519  
1,269,169  
1,258,036  
1,230,495  
1,333,022  
698,319  
621,185  
618,661  
615,157  
773,288  
660,200  
647,983  
639,374  
615,338  
559,734  
428,836  
402,294  
411,826  
406,978  
361,190  
428,836  
402,294  
411,826  
406,976  
361,185  
0  
0  
0  
2  
5  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0