Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
82,346  
84,198  
83,153  
86,045  
87,834  
17,738  
21,955  
21,019  
23,675  
25,475  
2,545  
3,780  
2,906  
1,125  
1,840  
0  
0  
0  
0  
0  
2,803  
5,192  
4,136  
4,849  
6,261  
11,167  
11,662  
12,282  
16,083  
15,911  
1,223  
1,321  
1,695  
1,618  
1,462  
64,609  
62,243  
62,134  
62,370  
62,359  
585  
585  
523  
523  
523  
4,653  
4,885  
5,115  
5,276  
4,938  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
218  
0  
0  
0  
0  
0  
59,371  
56,773  
56,497  
56,571  
56,681  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
82,346  
84,198  
83,153  
86,045  
87,834  
12,459  
13,997  
13,386  
17,077  
16,848  
11,833  
13,415  
12,821  
16,512  
16,287  
625  
582  
565  
565  
562  
69,888  
70,200  
69,767  
68,968  
70,986  
69,888  
70,200  
69,767  
68,968  
70,986  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0