Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,781,439  
4,750,256  
4,578,649  
4,003,111  
3,686,590  
4,552,603  
4,521,751  
4,369,879  
3,864,759  
3,560,021  
4,510,274  
4,499,734  
4,333,395  
3,820,343  
3,515,980  
42,329  
22,017  
36,484  
44,416  
44,040  
228,836  
228,506  
208,770  
138,352  
126,569  
76,750  
76,750  
73,000  
0  
0  
49,718  
50,225  
38,076  
40,376  
27,037  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
102,368  
101,530  
97,695  
97,976  
99,532  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,781,439  
4,750,256  
4,578,649  
4,003,111  
3,686,590  
2,785,230  
3,080,420  
2,967,580  
2,437,545  
2,188,471  
2,138,424  
2,452,176  
2,267,459  
1,936,917  
1,587,058  
646,806  
628,244  
700,122  
500,628  
601,413  
1,996,209  
1,669,836  
1,611,069  
1,565,566  
1,498,119  
1,996,209  
1,669,836  
1,611,069  
1,565,566  
1,498,119  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0