Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
421,635,683  
406,802,682  
411,487,575  
397,441,105  
402,264,372  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,509,108  
2,253,056  
2,344,291  
2,320,396  
2,321,206  
  Tiền gửi tại NHNN
9,173,365  
6,763,149  
14,347,180  
7,117,589  
3,426,842  
39,202,383  
47,792,908  
39,691,364  
47,469,375  
52,651,532  
1,518,915  
1,246,147  
1,167,809  
1,615,709  
1,182,392  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
128,201  
14,836  
78,238  
0  
257,054,712  
244,072,015  
247,129,710  
236,407,193  
235,995,611  
0  
0  
0  
0  
0  
87,887,059  
81,662,582  
85,628,999  
78,871,608  
84,880,740  
866,870  
877,305  
887,017  
885,826  
882,652  
2,805,764  
2,811,235  
2,798,062  
2,714,853  
2,690,239  
30,813  
30,813  
30,813  
30,813  
30,813  
20,586,694  
19,165,271  
17,447,494  
19,929,505  
18,202,345  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
421,635,683  
406,802,682  
411,487,575  
397,441,105  
402,264,372  
375,837,182  
362,818,632  
371,601,761  
359,758,135  
366,738,174  
45,798,501  
43,984,050  
39,885,814  
37,682,970  
35,526,198  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
26,879,524  
26,117,055  
20,410,975  
15,733,079  
13,681,536  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
26,879,524  
26,117,055  
20,410,975  
15,733,079  
13,681,536  
  Bảo lãnh tín dụng
71,498,205  
74,135,061  
76,710,516  
70,412,066  
67,019,057  
  Bảo lãnh vay vốn
140,035  
79,294  
81,864  
88,784  
88,944  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
71,358,170  
74,055,767  
76,628,652  
70,323,282  
66,930,113  
  Cam kết tín dụng
266,953,174  
286,878,354  
218,418,449  
220,447,735  
189,109,628  
198,720,354  
215,282,143  
155,723,464  
172,015,181  
152,445,521  
  Cam kết mua ngoại tệ
3,113,616  
15,077,064  
5,949,719  
6,358,091  
7,387,881  
  Cam kết bán ngoại tệ
4,930,689  
10,457,964  
6,416,536  
7,821,524  
9,720,255  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
190,676,049  
189,747,115  
143,357,209  
157,835,566  
135,337,385  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
26,879,524  
26,117,055  
20,410,975  
15,733,079  
13,681,536  
Cam kết khác
41,353,296  
45,479,156  
42,284,010  
32,699,475  
22,982,571