Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,638  
133,886  
139,415  
128,425  
135,425  
46,245  
38,488  
41,396  
29,707  
34,960  
22,019  
16,793  
13,641  
5,170  
9,973  
0  
0  
0  
0  
0  
12,929  
11,521  
16,138  
13,757  
15,484  
7,263  
7,256  
7,914  
7,628  
7,235  
4,033  
2,917  
3,704  
3,151  
2,267  
92,393  
95,399  
98,019  
98,718  
100,465  
0  
0  
0  
0  
0  
89,893  
91,176  
93,862  
94,296  
98,317  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,888  
1,940  
1,771  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
2,334  
2,217  
2,651  
2,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,638  
133,886  
139,415  
128,425  
135,425  
72,806  
72,028  
79,082  
71,681  
81,512  
50,947  
50,169  
57,224  
39,842  
48,560  
21,859  
21,859  
21,859  
31,839  
32,952  
65,832  
61,859  
60,332  
56,743  
53,913  
65,832  
61,859  
60,332  
56,743  
53,913  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0