Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
139,415  
128,425  
135,425  
143,666  
159,424  
41,396  
29,707  
34,960  
38,752  
50,570  
13,641  
5,170  
9,973  
9,545  
18,896  
0  
0  
0  
0  
0  
16,138  
13,757  
15,484  
19,031  
20,270  
7,914  
7,628  
7,235  
7,934  
7,936  
3,704  
3,151  
2,267  
2,242  
3,468  
98,019  
98,718  
100,465  
104,914  
108,854  
0  
0  
0  
0  
0  
93,862  
94,296  
98,317  
102,474  
107,249  
0  
0  
0  
0  
0  
1,940  
1,771  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,217  
2,651  
2,148  
2,440  
1,604  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
139,415  
128,425  
135,425  
143,666  
159,424  
79,082  
71,681  
81,512  
93,037  
91,677  
57,224  
39,842  
48,560  
70,586  
69,288  
21,859  
31,839  
32,952  
22,452  
22,389  
60,332  
56,743  
53,913  
50,628  
67,747  
60,332  
56,743  
53,913  
50,628  
67,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0