Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,624,068  
1,592,588  
1,521,199  
1,640,922  
1,514,867  
1,207,490  
1,165,468  
1,083,650  
1,201,117  
1,069,822  
132,388  
72,169  
44,996  
35,938  
51,641  
0  
0  
0  
0  
0  
383,995  
379,162  
321,458  
439,522  
351,170  
661,196  
697,117  
686,232  
695,331  
629,411  
29,911  
17,020  
30,964  
30,326  
37,600  
416,577  
427,120  
437,548  
439,805  
445,046  
24,598  
24,218  
27,583  
27,221  
35,829  
315,537  
332,844  
336,044  
335,891  
348,301  
0  
0  
0  
0  
0  
46,365  
39,949  
44,383  
45,436  
33,949  
0  
0  
0  
0  
0  
30,077  
30,109  
29,538  
31,257  
26,967  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,624,068  
1,592,588  
1,521,199  
1,640,922  
1,514,867  
1,222,323  
1,201,553  
1,146,243  
1,284,306  
1,124,681  
1,050,448  
1,040,552  
947,303  
1,087,185  
885,965  
171,875  
161,001  
198,940  
197,122  
238,716  
401,745  
391,035  
374,955  
356,616  
390,186  
401,745  
391,035  
374,955  
356,616  
390,186  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0