Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,592,588  
1,521,199  
1,640,922  
1,514,867  
1,571,921  
1,165,468  
1,083,650  
1,201,117  
1,069,822  
1,106,950  
72,169  
44,996  
35,938  
51,641  
64,102  
0  
0  
0  
0  
0  
379,162  
321,458  
439,522  
351,170  
424,724  
697,117  
686,232  
695,331  
629,411  
588,880  
17,020  
30,964  
30,326  
37,600  
29,243  
427,120  
437,548  
439,805  
445,046  
464,972  
24,218  
27,583  
27,221  
35,829  
44,957  
332,844  
336,044  
335,891  
348,301  
362,170  
0  
0  
0  
0  
0  
39,949  
44,383  
45,436  
33,949  
29,095  
0  
0  
0  
0  
0  
30,109  
29,538  
31,257  
26,967  
28,750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,592,588  
1,521,199  
1,640,922  
1,514,867  
1,571,921  
1,201,553  
1,146,243  
1,284,306  
1,124,681  
1,197,309  
1,040,552  
947,303  
1,087,185  
885,965  
967,165  
161,001  
198,940  
197,122  
238,716  
230,144  
391,035  
374,955  
356,616  
390,186  
374,612  
391,035  
374,955  
356,616  
390,186  
374,612  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0