Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
336,847  
338,683  
346,417  
348,763  
348,994  
73,022  
64,744  
76,267  
70,856  
71,340  
53,407  
47,418  
54,987  
48,552  
47,292  
0  
0  
0  
0  
0  
15,242  
13,803  
14,941  
14,845  
16,695  
4,374  
3,469  
6,339  
6,563  
6,314  
0  
53  
0  
896  
1,040  
263,825  
273,940  
270,150  
277,906  
277,654  
0  
0  
0  
0  
0  
254,435  
264,486  
267,340  
275,796  
213,007  
0  
0  
0  
0  
0  
8,023  
7,865  
1,106  
840  
63,427  
535  
586  
423  
443  
478  
833  
1,002  
1,281  
829  
742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
336,847  
338,683  
346,417  
348,763  
348,994  
141,430  
145,934  
155,126  
161,976  
150,987  
28,996  
33,500  
30,032  
36,881  
34,151  
112,434  
112,434  
125,094  
125,094  
116,836  
195,417  
192,749  
191,292  
186,787  
198,007  
195,417  
192,749  
191,292  
186,787  
194,889  
0  
0  
0  
0  
3,118  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0