Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
318,896  
321,490  
342,498  
335,925  
336,847  
80,576  
74,552  
92,961  
81,157  
73,022  
64,011  
57,208  
72,937  
59,167  
53,407  
0  
0  
0  
0  
0  
11,329  
11,619  
15,084  
17,502  
15,242  
4,290  
4,112  
4,903  
4,439  
4,374  
947  
1,613  
38  
50  
0  
238,320  
246,938  
249,537  
254,768  
263,825  
0  
0  
0  
0  
0  
228,267  
237,867  
244,315  
245,258  
254,435  
0  
0  
0  
0  
0  
9,083  
7,909  
4,046  
8,130  
8,023  
660  
660  
496  
490  
535  
310  
503  
680  
890  
833  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
318,896  
321,490  
342,498  
335,925  
336,847  
121,768  
126,726  
134,563  
135,638  
141,430  
24,700  
29,657  
22,037  
23,112  
28,996  
97,068  
97,068  
112,526  
112,526  
112,434  
197,128  
194,765  
207,935  
200,287  
195,417  
197,128  
194,765  
207,935  
200,287  
195,417  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0