Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
233,917  
287,416  
343,783  
 
 
204,135  
274,725  
318,927  
 
 
3,581  
4,590  
6,065  
 
 
0  
9,300  
0  
 
 
178,687  
227,028  
263,021  
 
 
21,733  
33,608  
48,203  
 
 
133  
199  
1,639  
 
 
29,782  
12,691  
24,857  
 
 
0  
0  
0  
 
 
9,069  
10,921  
19,831  
 
 
0  
7  
516  
 
 
0  
0  
0  
 
 
20,541  
656  
875  
 
 
173  
1,108  
3,634  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
233,917  
287,416  
343,783  
 
 
178,332  
215,062  
235,203  
 
 
178,117  
214,848  
234,871  
 
 
215  
215  
332  
 
 
55,585  
72,354  
108,581  
 
 
55,585  
72,354  
108,581  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0