Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,309,303  
2,209,310  
2,190,919  
2,320,032  
2,512,828  
777,177  
672,144  
759,355  
903,760  
1,111,922  
20,316  
33,943  
12,040  
26,341  
13,110  
0  
30,000  
0  
0  
6,865  
307,293  
338,948  
385,213  
363,133  
272,122  
442,908  
233,847  
326,913  
504,144  
806,206  
6,659  
35,406  
35,189  
10,141  
13,618  
1,532,126  
1,537,166  
1,431,563  
1,416,272  
1,400,906  
0  
0  
14,352  
1,002  
1,980  
1,170,353  
1,101,798  
1,145,049  
1,155,488  
1,159,672  
0  
0  
0  
0  
0  
256,475  
357,406  
180,773  
169,451  
153,071  
50,880  
20,880  
31,080  
31,080  
31,323  
54,418  
57,082  
60,310  
59,251  
54,860  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,309,303  
2,209,310  
2,190,919  
2,320,032  
2,512,828  
801,469  
709,307  
682,910  
811,685  
1,013,665  
741,329  
651,497  
618,422  
751,509  
941,651  
60,140  
57,811  
64,488  
60,176  
72,014  
1,507,834  
1,500,002  
1,508,008  
1,508,347  
1,499,163  
1,478,425  
1,474,761  
1,481,795  
1,481,480  
1,471,995  
29,408  
25,241  
26,214  
26,867  
27,169  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0