Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,512,828  
2,378,355  
2,713,796  
2,864,430  
3,199,680  
1,111,922  
913,463  
1,240,100  
1,400,588  
1,769,943  
13,110  
30,683  
14,657  
15,412  
20,512  
6,865  
9,218  
10,425  
18,050  
49,125  
272,122  
469,262  
608,279  
534,790  
383,706  
806,206  
350,295  
583,640  
820,735  
1,303,703  
13,618  
54,006  
23,100  
11,601  
12,896  
1,400,906  
1,464,892  
1,473,696  
1,463,842  
1,429,738  
1,980  
1,980  
14,472  
1,122  
1,122  
1,159,672  
1,248,683  
1,270,355  
1,275,912  
1,235,293  
0  
0  
0  
0  
0  
153,071  
127,687  
99,452  
90,919  
102,823  
31,323  
30,850  
30,773  
30,773  
30,773  
54,860  
55,692  
58,644  
65,116  
59,727  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,512,828  
2,378,355  
2,713,796  
2,864,430  
3,199,680  
1,013,665  
835,861  
1,144,418  
1,300,954  
1,609,607  
941,651  
762,192  
1,068,374  
1,221,721  
1,526,026  
72,014  
73,669  
76,044  
79,233  
83,582  
1,499,163  
1,542,494  
1,569,378  
1,563,476  
1,590,073  
1,471,995  
1,513,622  
1,536,466  
1,529,911  
1,554,384  
27,169  
28,872  
32,912  
33,565  
35,689  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0