Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,508,499  
4,445,780  
4,450,986  
4,428,306  
4,370,547  
2,149,696  
2,123,139  
2,286,277  
2,349,086  
2,302,106  
131,142  
97,430  
107,563  
140,318  
155,324  
35,088  
28,388  
22,118  
1,630  
1,830  
1,164,897  
1,225,258  
1,406,286  
1,411,230  
1,297,808  
788,047  
730,573  
713,302  
752,134  
804,765  
30,521  
41,490  
37,008  
43,773  
42,379  
2,358,803  
2,322,641  
2,164,709  
2,079,220  
2,068,441  
166,240  
166,240  
1,109  
1,459  
1,459  
465,615  
448,518  
461,933  
456,318  
467,300  
2,663  
2,663  
2,663  
2,663  
2,663  
1,049,627  
1,020,882  
1,005,673  
956,452  
929,996  
631,497  
642,729  
650,957  
627,411  
633,841  
43,160  
41,609  
42,374  
34,918  
33,183  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,508,499  
4,445,780  
4,450,986  
4,428,306  
4,370,547  
4,124,277  
4,022,855  
3,974,012  
3,967,616  
3,941,841  
3,678,790  
3,581,193  
3,575,949  
3,397,662  
3,700,364  
445,487  
441,662  
398,063  
569,954  
241,477  
384,222  
422,925  
476,974  
460,690  
428,707  
384,222  
422,925  
476,974  
460,690  
428,707  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0