Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,651,146  
4,409,793  
4,445,780  
4,450,986  
4,428,306  
2,321,622  
2,104,379  
2,123,139  
2,286,277  
2,349,086  
217,809  
131,878  
97,430  
107,563  
140,318  
25,856  
34,588  
28,388  
22,118  
1,630  
1,149,662  
1,128,415  
1,225,258  
1,406,286  
1,411,230  
885,550  
782,135  
730,573  
713,302  
752,134  
42,746  
27,364  
41,490  
37,008  
43,773  
2,329,524  
2,305,414  
2,322,641  
2,164,709  
2,079,220  
166,240  
166,240  
166,240  
1,109  
1,459  
456,152  
466,439  
448,518  
461,933  
456,318  
2,663  
2,663  
2,663  
2,663  
2,663  
1,064,118  
974,124  
1,020,882  
1,005,673  
956,452  
598,079  
653,169  
642,729  
650,957  
627,411  
42,272  
42,778  
41,609  
42,374  
34,918  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,651,146  
4,409,793  
4,445,780  
4,450,986  
4,428,306  
4,325,169  
4,039,476  
4,022,855  
3,974,012  
3,967,616  
3,891,323  
3,611,679  
3,581,193  
3,575,949  
3,397,662  
433,846  
427,797  
441,662  
398,063  
569,954  
325,978  
370,317  
422,925  
476,974  
460,690  
325,978  
370,317  
422,925  
476,974  
460,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0