Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,552,837  
2,450,039  
2,264,853  
1,994,263  
2,006,667  
1,662,238  
1,568,615  
1,447,620  
1,261,876  
1,300,206  
104,046  
125,485  
151,467  
178,489  
246,638  
634,007  
505,848  
335,297  
250,105  
269,104  
376,562  
369,864  
350,074  
464,542  
444,909  
541,377  
560,530  
608,151  
357,878  
327,237  
6,247  
6,889  
2,631  
10,862  
12,318  
890,598  
881,424  
817,233  
732,387  
706,461  
5,227  
5,227  
5,227  
7,378  
7,378  
63,213  
57,365  
57,255  
58,464  
61,411  
530,930  
496,827  
451,478  
330,963  
345,601  
40,627  
67,624  
75,120  
112,304  
78,341  
203,803  
207,843  
201,832  
196,996  
192,473  
46,797  
46,536  
26,320  
26,282  
21,258  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,552,837  
2,450,039  
2,264,853  
1,994,263  
2,006,667  
1,360,987  
1,195,707  
1,082,714  
848,138  
879,195  
813,843  
654,804  
623,899  
442,923  
480,372  
547,144  
540,903  
458,815  
405,215  
398,824  
1,191,850  
1,254,332  
1,182,138  
1,146,124  
1,127,472  
1,191,850  
1,254,332  
1,182,138  
1,146,124  
1,127,472  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0