Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,424  
386,662  
343,391  
341,243  
321,972  
148,939  
161,207  
133,868  
144,390  
132,274  
39,134  
41,142  
20,150  
37,192  
29,176  
634  
634  
634  
634  
570  
65,146  
80,622  
72,004  
76,803  
71,208  
43,578  
38,705  
40,555  
29,726  
31,295  
447  
104  
525  
34  
24  
242,485  
225,455  
209,523  
196,854  
189,699  
1,355  
1,355  
1,355  
1,297  
1,297  
215,058  
196,981  
172,047  
161,985  
156,283  
0  
0  
0  
0  
0  
47  
3,116  
12,269  
9,452  
6,398  
0  
0  
0  
0  
0  
26,025  
24,004  
23,852  
24,120  
25,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,424  
386,662  
343,391  
341,243  
321,972  
51,544  
60,245  
72,004  
80,671  
64,283  
50,557  
59,258  
71,018  
79,684  
63,297  
987  
987  
987  
987  
987  
339,880  
326,418  
271,387  
260,573  
257,689  
339,880  
326,418  
271,387  
260,573  
257,689  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0