Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
386,790  
343,391  
341,243  
321,972  
316,806  
161,481  
133,868  
144,390  
132,274  
128,740  
41,142  
20,150  
37,192  
29,176  
19,446  
634  
634  
634  
570  
570  
80,878  
72,004  
76,803  
71,208  
75,487  
38,735  
40,555  
29,726  
31,295  
33,211  
92  
525  
34  
24  
26  
225,309  
209,523  
196,854  
189,699  
188,066  
1,355  
1,355  
1,297  
1,297  
1,286  
196,981  
172,047  
161,985  
156,283  
160,145  
0  
0  
0  
0  
0  
3,116  
12,269  
9,452  
6,398  
3,911  
0  
0  
0  
0  
0  
23,858  
23,852  
24,120  
25,720  
22,723  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
386,790  
343,391  
341,243  
321,972  
316,806  
60,391  
72,004  
80,671  
64,283  
71,208  
59,404  
71,018  
79,684  
63,297  
70,221  
987  
987  
987  
987  
987  
326,399  
271,387  
260,573  
257,689  
245,598  
326,399  
271,387  
260,573  
257,689  
245,598  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0