Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
570,941  
551,202  
549,041  
553,457  
581,010  
517,664  
497,010  
493,422  
496,985  
523,637  
12,483  
31,677  
15,463  
13,859  
14,489  
0  
0  
0  
0  
0  
257,359  
158,909  
166,868  
190,387  
207,740  
247,823  
306,424  
310,962  
292,487  
301,407  
0  
0  
129  
252  
0  
53,277  
54,192  
55,619  
56,472  
57,373  
1,322  
1,322  
1,853  
1,881  
1,881  
24,349  
25,232  
26,138  
26,940  
27,774  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
2,006  
2,038  
2,028  
2,052  
2,118  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
570,941  
551,202  
549,041  
553,457  
581,010  
523,028  
503,322  
501,179  
505,649  
504,224  
523,028  
503,322  
500,949  
504,964  
503,094  
0  
0  
230  
685  
1,130  
47,913  
47,880  
47,862  
47,808  
76,786  
47,913  
47,880  
47,862  
47,808  
76,786  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0