Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
551,202  
549,041  
553,457  
581,010  
582,607  
497,010  
493,422  
496,985  
523,637  
524,184  
31,677  
15,463  
13,859  
14,489  
14,546  
0  
0  
0  
0  
0  
158,909  
166,868  
190,387  
207,740  
211,519  
306,424  
310,962  
292,487  
301,407  
297,445  
0  
129  
252  
0  
674  
54,192  
55,619  
56,472  
57,373  
58,422  
1,322  
1,853  
1,881  
1,881  
1,881  
25,232  
26,138  
26,940  
27,774  
28,756  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
2,038  
2,028  
2,052  
2,118  
2,185  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
551,202  
549,041  
553,457  
581,010  
582,607  
503,322  
501,179  
505,649  
504,224  
505,823  
503,322  
500,949  
504,964  
503,094  
504,218  
0  
230  
685  
1,130  
1,605  
47,880  
47,862  
47,808  
76,786  
76,783  
47,880  
47,862  
47,808  
76,786  
76,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0