Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
220,599  
215,529  
224,016  
239,903  
236,084  
190,322  
184,758  
197,144  
215,544  
211,670  
4,017  
4,077  
1,670  
1,826  
3,633  
9,953  
14,973  
19,618  
24,944  
20,797  
100,486  
116,080  
121,313  
125,068  
129,540  
71,206  
49,400  
50,221  
59,564  
55,431  
4,660  
227  
4,322  
4,142  
2,269  
30,277  
30,771  
26,872  
24,359  
24,415  
84  
84  
84  
84  
84  
10,091  
10,689  
11,287  
11,886  
12,485  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,102  
19,998  
15,500  
12,389  
11,846  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
220,599  
215,529  
224,016  
239,903  
236,084  
172,456  
167,405  
175,788  
191,683  
187,690  
169,330  
163,913  
172,381  
186,186  
181,827  
3,126  
3,492  
3,407  
5,497  
5,864  
48,143  
48,123  
48,228  
48,219  
48,394  
48,143  
48,123  
48,228  
48,219  
48,394  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0