Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,903  
236,084  
242,861  
232,091  
224,911  
215,544  
211,670  
221,204  
214,819  
206,623  
1,826  
3,633  
4,452  
4,553  
6,334  
24,944  
20,797  
20,437  
21,347  
10,640  
125,068  
129,540  
148,258  
145,076  
149,050  
59,564  
55,431  
48,045  
43,615  
40,103  
4,142  
2,269  
12  
228  
496  
24,359  
24,415  
21,657  
17,272  
18,288  
84  
84  
0  
0  
158  
11,886  
12,485  
10,417  
10,935  
11,461  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,389  
11,846  
11,239  
6,337  
6,670  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,903  
236,084  
242,861  
232,091  
224,911  
191,683  
187,690  
194,653  
184,310  
177,459  
186,186  
181,827  
190,095  
179,615  
172,415  
5,497  
5,864  
4,558  
4,695  
5,044  
48,219  
48,394  
48,207  
47,781  
47,452  
48,219  
48,394  
48,207  
47,781  
47,452  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0