Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,084  
242,861  
232,091  
224,911  
201,049  
211,670  
221,204  
214,819  
206,623  
183,631  
3,633  
4,452  
4,553  
6,334  
5,722  
20,797  
20,437  
21,347  
10,640  
4,575  
129,540  
148,258  
145,076  
149,050  
128,442  
55,431  
48,045  
43,615  
40,103  
44,248  
2,269  
12  
228  
496  
644  
24,415  
21,657  
17,272  
18,288  
17,418  
84  
0  
0  
158  
158  
12,485  
10,417  
10,935  
11,461  
11,906  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,846  
11,239  
6,337  
6,670  
5,355  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,084  
242,861  
232,091  
224,911  
201,049  
187,690  
194,653  
184,310  
177,459  
153,932  
181,827  
190,095  
179,615  
172,415  
148,502  
5,864  
4,558  
4,695  
5,044  
5,431  
48,394  
48,207  
47,781  
47,452  
47,117  
48,394  
48,207  
47,781  
47,452  
47,117  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0