Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
913,590  
923,419  
935,959  
912,557  
946,694  
496,165  
507,110  
642,967  
621,364  
654,842  
4,019  
3,657  
5,370  
4,027  
5,735  
60,317  
59,555  
59,734  
58,818  
57,233  
124,373  
142,034  
286,098  
273,245  
306,009  
297,326  
290,337  
290,640  
283,970  
283,937  
10,130  
11,528  
1,124  
1,305  
1,929  
417,426  
416,309  
292,993  
291,193  
291,852  
42,541  
36,067  
36,183  
36,578  
36,578  
199,784  
204,581  
209,591  
214,711  
220,564  
0  
0  
0  
0  
0  
172,530  
172,530  
43,641  
35,635  
30,005  
312  
306  
316  
310  
206  
2,259  
2,826  
3,262  
3,959  
4,498  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
913,590  
923,419  
935,959  
912,557  
946,694  
351,266  
365,469  
381,150  
360,754  
397,246  
351,040  
364,415  
379,666  
354,720  
386,242  
226  
1,053  
1,484  
6,034  
11,003  
562,325  
557,951  
554,810  
551,803  
549,448  
562,325  
557,951  
554,810  
551,803  
549,448  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0