Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
919,008  
914,557  
913,590  
923,419  
935,959  
513,603  
503,002  
496,165  
507,110  
642,967  
7,149  
5,474  
4,019  
3,657  
5,370  
61,861  
60,841  
60,317  
59,555  
59,734  
145,107  
132,061  
124,373  
142,034  
286,098  
293,134  
296,467  
297,326  
290,337  
290,640  
6,352  
8,159  
10,130  
11,528  
1,124  
405,405  
411,555  
417,426  
416,309  
292,993  
41,478  
42,421  
42,541  
36,067  
36,183  
189,514  
194,473  
199,784  
204,581  
209,591  
0  
0  
0  
0  
0  
172,530  
172,530  
172,530  
172,530  
43,641  
500  
300  
312  
306  
316  
1,382  
1,831  
2,259  
2,826  
3,262  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
919,008  
914,557  
913,590  
923,419  
935,959  
352,873  
349,577  
351,266  
365,469  
381,150  
352,188  
349,308  
351,040  
364,415  
379,666  
685  
269  
226  
1,053  
1,484  
566,135  
564,980  
562,325  
557,951  
554,810  
566,135  
564,980  
562,325  
557,951  
554,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0