Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
784,366  
871,195  
905,089  
919,008  
914,557  
434,582  
514,253  
504,958  
513,603  
503,002  
10,177  
4,971  
4,008  
7,149  
5,474  
0  
15,134  
40,183  
61,861  
60,841  
175,583  
228,485  
185,828  
145,107  
132,061  
247,633  
263,746  
271,792  
293,134  
296,467  
1,189  
1,918  
3,148  
6,352  
8,159  
349,784  
356,942  
400,130  
405,405  
411,555  
0  
5,244  
41,349  
41,478  
42,421  
281,701  
281,497  
184,788  
189,514  
194,473  
0  
0  
0  
0  
0  
66,679  
68,951  
172,530  
172,530  
172,530  
500  
500  
500  
500  
300  
904  
749  
963  
1,382  
1,831  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
784,366  
871,195  
905,089  
919,008  
914,557  
240,680  
316,649  
341,798  
352,873  
349,577  
239,923  
316,119  
341,268  
352,188  
349,308  
758  
530  
530  
685  
269  
543,686  
554,546  
563,290  
566,135  
564,980  
543,686  
554,546  
563,290  
566,135  
564,980  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0