Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
377,344  
409,130  
342,080  
453,475  
511,200  
127,734  
161,423  
103,326  
230,724  
329,958  
29,041  
12,406  
7,325  
12,081  
13,727  
0  
0  
0  
0  
0  
85,131  
61,825  
63,636  
199,489  
304,096  
11,915  
81,658  
21,407  
13,787  
10,764  
1,647  
5,534  
10,959  
5,367  
1,371  
249,610  
247,707  
238,754  
222,751  
181,242  
0  
0  
0  
0  
0  
47,506  
47,506  
49,945  
50,004  
52,664  
0  
0  
0  
0  
0  
199,195  
197,291  
185,318  
169,062  
125,447  
0  
0  
0  
0  
0  
2,910  
2,910  
3,491  
3,685  
3,132  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
377,344  
409,130  
342,080  
453,475  
511,200  
219,601  
248,221  
187,095  
299,382  
357,024  
165,773  
188,393  
97,267  
207,554  
272,363  
53,828  
59,828  
89,828  
91,828  
84,661  
157,744  
160,908  
154,985  
154,093  
154,175  
157,743  
160,908  
154,984  
154,093  
154,175  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0