Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,088,696  
1,127,643  
1,077,256  
1,102,334  
1,125,912  
496,848  
544,171  
490,577  
511,769  
552,742  
33,489  
57,990  
7,736  
21,595  
17,412  
13,463  
23,197  
13,129  
3,062  
3,062  
130,513  
129,998  
117,818  
133,818  
136,244  
307,279  
323,807  
339,834  
345,580  
382,550  
12,105  
9,180  
12,060  
7,714  
13,475  
591,848  
583,472  
586,679  
590,565  
573,170  
2,861  
2,441  
2,401  
2,166  
2,141  
245,968  
240,935  
241,377  
243,174  
213,687  
170,603  
171,861  
173,118  
174,375  
175,633  
19,013  
14,605  
14,470  
12,241  
23,862  
132,787  
131,787  
131,787  
131,787  
131,254  
20,617  
21,843  
23,526  
26,822  
26,594  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,088,696  
1,127,643  
1,077,256  
1,102,334  
1,125,912  
652,172  
677,223  
714,221  
690,533  
698,031  
585,858  
617,095  
643,397  
631,844  
643,435  
66,315  
60,128  
70,824  
58,689  
54,597  
436,524  
450,420  
363,035  
411,801  
427,881  
436,002  
449,897  
362,512  
411,279  
427,359  
522  
522  
522  
522  
522  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0