Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,130,516  
1,077,256  
1,102,334  
1,125,912  
1,222,150  
548,237  
490,577  
511,769  
552,742  
653,286  
57,979  
7,736  
21,595  
17,412  
128,646  
23,129  
13,129  
3,062  
3,062  
3,062  
133,740  
117,818  
133,818  
136,244  
133,703  
324,203  
339,834  
345,580  
382,550  
377,207  
9,185  
12,060  
7,714  
13,475  
10,669  
582,280  
586,679  
590,565  
573,170  
568,864  
2,441  
2,401  
2,166  
2,141  
1,996  
239,727  
241,377  
243,174  
213,687  
220,555  
171,861  
173,118  
174,375  
175,633  
176,890  
14,605  
14,470  
12,241  
23,862  
8,708  
131,787  
131,787  
131,787  
131,254  
131,254  
21,859  
23,526  
26,822  
26,594  
29,462  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,130,516  
1,077,256  
1,102,334  
1,125,912  
1,222,150  
715,514  
714,221  
690,533  
698,031  
779,430  
654,826  
643,397  
631,844  
643,435  
734,284  
60,688  
70,824  
58,689  
54,597  
45,146  
415,003  
363,035  
411,801  
427,881  
442,720  
414,480  
362,512  
411,279  
427,359  
442,198  
522  
522  
522  
522  
522  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0