Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,745,495  
7,747,609  
7,918,926  
8,204,539  
7,990,835  
2,559,978  
2,391,547  
2,636,826  
3,042,878  
2,957,462  
118,795  
196,570  
201,306  
121,870  
205,687  
0  
0  
65,000  
60,000  
50,000  
566,829  
608,453  
522,352  
555,000  
625,603  
1,587,119  
1,350,984  
1,679,383  
2,114,252  
1,915,795  
287,235  
235,538  
168,785  
191,756  
160,377  
5,185,517  
5,356,062  
5,282,100  
5,161,661  
5,033,373  
56,404  
63,666  
63,507  
54,679  
54,378  
3,354,735  
3,453,486  
3,532,630  
3,519,490  
3,615,666  
0  
0  
0  
0  
0  
1,403,457  
1,358,059  
1,224,637  
1,115,131  
884,349  
42,329  
42,217  
48,914  
48,914  
48,914  
328,592  
438,634  
412,412  
423,447  
430,067  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,745,495  
7,747,609  
7,918,926  
8,204,539  
7,990,835  
5,422,554  
5,355,314  
5,420,435  
5,682,333  
5,500,569  
3,289,515  
3,329,490  
2,929,043  
3,323,976  
3,036,680  
2,133,039  
2,025,823  
2,491,392  
2,358,357  
2,463,889  
2,322,941  
2,392,295  
2,498,491  
2,522,207  
2,490,267  
2,307,914  
2,379,149  
2,485,128  
2,508,422  
2,476,162  
15,027  
13,146  
13,364  
13,785  
14,104  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0