Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,990,835  
7,926,443  
7,765,301  
7,499,724  
7,316,103  
2,957,462  
2,842,138  
2,839,091  
2,610,588  
2,428,530  
205,687  
180,974  
170,023  
128,125  
223,702  
50,000  
60,000  
60,000  
40,000  
50,000  
625,603  
843,626  
702,867  
712,697  
906,599  
1,915,795  
1,569,755  
1,793,498  
1,602,289  
1,147,303  
160,377  
187,782  
112,703  
127,478  
100,926  
5,033,373  
5,084,305  
4,926,210  
4,889,135  
4,887,574  
54,378  
54,839  
52,349  
51,523  
240,695  
3,615,666  
2,779,236  
2,835,684  
2,918,857  
2,950,567  
0  
0  
0  
0  
0  
884,349  
1,785,593  
1,606,604  
1,473,510  
1,264,070  
48,914  
48,949  
49,574  
48,868  
49,347  
430,067  
415,689  
381,999  
396,377  
382,895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,990,835  
7,926,443  
7,765,301  
7,499,724  
7,316,103  
5,500,569  
5,327,911  
5,192,214  
4,924,601  
4,866,734  
3,036,680  
3,222,979  
2,992,634  
2,713,242  
2,601,693  
2,463,889  
2,104,932  
2,199,580  
2,211,359  
2,265,040  
2,490,267  
2,598,532  
2,573,087  
2,575,123  
2,449,370  
2,476,162  
2,577,772  
2,553,912  
2,555,356  
2,414,229  
14,104  
20,760  
19,175  
19,766  
35,140  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0