Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
319,488  
318,407  
318,545  
329,924  
329,929  
1,333  
252  
391  
6,699  
6,700  
62  
174  
352  
26  
26  
0  
0  
0  
0  
0  
1,246  
44  
0  
6,645  
6,645  
0  
0  
0  
18  
18  
25  
35  
39  
11  
11  
318,155  
318,155  
318,155  
323,225  
323,229  
0  
0  
0  
40,000  
40,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
318,155  
318,155  
318,155  
283,200  
283,200  
0  
0  
0  
25  
29  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
319,488  
318,407  
318,545  
329,924  
329,929  
6,970  
5,881  
5,925  
17,005  
16,985  
6,970  
5,881  
5,925  
17,005  
16,985  
0  
0  
0  
0  
0  
312,517  
312,527  
312,620  
312,919  
312,944  
312,517  
312,527  
312,620  
312,919  
312,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0