Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
900,559  
810,817  
776,797  
687,757  
709,969  
818,819  
738,259  
718,043  
631,723  
658,220  
6,565  
27,964  
49,202  
35,525  
21,663  
0  
0  
46,163  
91,163  
90,000  
411,532  
407,939  
452,203  
329,604  
503,094  
347,074  
262,790  
142,099  
152,574  
35,401  
53,648  
39,565  
28,375  
22,857  
8,062  
81,740  
72,559  
58,754  
56,034  
51,749  
2,574  
3,674  
1,100  
0  
0  
2,564  
2,567  
2,719  
2,929  
3,050  
0  
0  
0  
0  
0  
71,850  
63,453  
51,948  
51,948  
47,472  
0  
0  
0  
0  
0  
4,752  
2,865  
2,987  
1,156  
1,226  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
900,559  
810,817  
776,797  
687,757  
709,969  
691,119  
601,562  
559,327  
471,922  
478,193  
685,119  
601,562  
559,327  
471,922  
478,193  
6,000  
0  
0  
0  
0  
209,440  
209,255  
217,470  
215,835  
231,776  
209,440  
209,255  
217,470  
215,835  
231,776  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0