Công ty cổ phần Kosy (KOS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,773,740  
1,767,761  
1,715,571  
1,448,632  
913,757  
1,548,455  
1,541,005  
1,488,074  
1,220,230  
767,031  
14,798  
17,678  
154,012  
2,009  
7,984  
0  
0  
0  
0  
0  
930,597  
975,496  
834,220  
771,687  
395,906  
582,293  
524,900  
481,834  
431,486  
350,073  
20,767  
22,931  
18,008  
15,048  
13,067  
225,285  
226,756  
227,497  
228,402  
146,726  
0  
0  
0  
0  
0  
12,919  
13,566  
14,266  
15,000  
7,248  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
211,030  
211,970  
211,970  
211,970  
138,470  
1,336  
1,220  
1,261  
1,432  
1,008  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,773,740  
1,767,761  
1,715,571  
1,448,632  
913,757  
639,084  
642,559  
596,085  
350,097  
443,138  
369,785  
402,678  
355,622  
252,058  
333,060  
269,299  
239,881  
240,464  
98,039  
110,078  
1,134,656  
1,125,202  
1,119,485  
1,098,535  
470,619  
1,134,656  
1,125,202  
1,119,485  
1,098,535  
470,619  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0