Công ty cổ phần Kosy (KOS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,758,892  
1,775,405  
1,767,761  
1,715,571  
1,448,632  
1,518,266  
1,550,120  
1,541,005  
1,488,074  
1,220,230  
14,420  
14,798  
17,678  
154,012  
2,009  
0  
0  
0  
0  
0  
918,446  
933,494  
975,496  
834,220  
771,687  
560,411  
580,828  
524,900  
481,834  
431,486  
24,989  
21,000  
22,931  
18,008  
15,048  
240,626  
225,285  
226,756  
227,497  
228,402  
0  
0  
0  
0  
0  
27,938  
12,919  
13,566  
14,266  
15,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
211,030  
211,030  
211,970  
211,970  
211,970  
1,658  
1,336  
1,220  
1,261  
1,432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,758,892  
1,775,405  
1,767,761  
1,715,571  
1,448,632  
622,507  
645,297  
642,559  
596,085  
350,097  
326,537  
375,998  
402,678  
355,622  
252,058  
295,969  
269,299  
239,881  
240,464  
98,039  
1,136,385  
1,130,108  
1,125,202  
1,119,485  
1,098,535  
1,136,385  
1,130,108  
1,125,202  
1,119,485  
1,098,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0