Công ty Cổ phần Kim khí KKC (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
139,501  
140,124  
195,738  
246,354  
149,376  
127,233  
127,179  
182,238  
232,326  
134,810  
11,875  
6,584  
1,503  
2,541  
6,127  
3,608  
7,902  
7,885  
8,782  
9,328  
21,652  
32,717  
93,885  
139,556  
32,089  
84,542  
72,072  
74,132  
76,268  
81,267  
5,555  
7,903  
4,833  
5,179  
5,999  
12,268  
12,945  
13,499  
14,028  
14,566  
0  
0  
0  
0  
0  
9,147  
9,786  
10,305  
10,860  
11,415  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
120  
159  
194  
168  
151  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
139,501  
140,124  
195,738  
246,354  
149,376  
81,137  
76,910  
129,859  
178,434  
81,358  
81,137  
76,910  
129,859  
178,434  
81,358  
0  
0  
0  
0  
0  
58,363  
63,214  
65,879  
67,920  
68,018  
58,363  
63,214  
65,879  
67,920  
68,018  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0