Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
253,209  
 
 
 
 
202,149  
 
 
 
 
6,211  
 
 
 
 
16,739  
 
 
 
 
54,071  
 
 
 
 
119,089  
 
 
 
 
6,038  
 
 
 
 
51,061  
 
 
 
 
255  
 
 
 
 
36,804  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
11,035  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,966  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
253,209  
 
 
 
 
129,372  
 
 
 
 
125,826  
 
 
 
 
3,545  
 
 
 
 
123,838  
 
 
 
 
123,838  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0