Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
253,209  
207,857  
164,763  
123,342  
 
202,149  
162,526  
119,833  
93,446  
 
6,211  
16,748  
15,674  
24,598  
 
16,739  
39,953  
40,000  
26,261  
 
54,071  
53,544  
32,414  
24,623  
 
119,089  
50,608  
30,254  
17,964  
 
6,038  
1,672  
1,491  
0  
 
51,061  
45,331  
44,929  
29,896  
 
255  
255  
255  
0  
 
36,804  
33,885  
34,730  
29,436  
 
0  
0  
0  
0  
 
11,035  
9,129  
8,129  
0  
 
0  
0  
0  
100  
 
2,966  
2,063  
1,815  
361  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
253,209  
207,857  
164,763  
123,342  
 
129,372  
78,695  
36,274  
26,540  
 
125,826  
75,145  
33,070  
23,816  
 
3,545  
3,550  
3,204  
2,723  
 
123,838  
129,162  
128,489  
96,803  
 
123,838  
129,162  
128,489  
96,803  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0