Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
596,253  
596,854  
560,156  
565,214  
564,849  
180,051  
163,118  
145,109  
153,937  
161,575  
50,899  
50,528  
28,568  
33,776  
32,765  
36,000  
24,000  
27,000  
27,000  
24,000  
45,035  
42,902  
44,371  
47,314  
54,624  
45,976  
43,777  
45,170  
45,426  
50,186  
2,141  
1,911  
0  
420  
0  
416,202  
433,737  
415,046  
411,277  
403,273  
0  
0  
0  
0  
0  
383,596  
401,506  
342,966  
354,128  
367,398  
0  
0  
0  
0  
0  
10,909  
8,796  
48,342  
33,902  
10,746  
21,697  
23,435  
23,435  
23,246  
24,983  
0  
0  
304  
0  
147  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
596,253  
596,854  
560,156  
565,214  
564,849  
286,747  
277,911  
271,760  
258,435  
267,099  
89,836  
101,540  
87,919  
98,654  
88,744  
196,911  
176,372  
183,841  
159,781  
178,355  
309,507  
318,943  
288,396  
306,778  
297,750  
309,507  
318,943  
288,396  
306,778  
297,750  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0