Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
564,253  
568,289  
585,743  
596,253  
596,854  
184,650  
175,766  
170,966  
180,051  
163,118  
44,166  
35,468  
23,963  
50,899  
50,528  
54,000  
54,000  
48,000  
36,000  
24,000  
44,228  
43,084  
52,122  
45,035  
42,902  
42,099  
41,264  
43,498  
45,976  
43,777  
157  
1,949  
3,382  
2,141  
1,911  
379,603  
392,523  
414,777  
416,202  
433,737  
0  
0  
0  
0  
0  
345,331  
365,742  
390,372  
383,596  
401,506  
0  
0  
0  
0  
0  
9,839  
4,531  
2,708  
10,909  
8,796  
23,045  
22,251  
21,697  
21,697  
23,435  
1,388  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
564,253  
568,289  
585,743  
596,253  
596,854  
236,987  
238,883  
267,825  
286,747  
277,911  
105,421  
85,952  
117,726  
89,836  
101,540  
131,567  
152,931  
150,099  
196,911  
176,372  
327,266  
329,406  
317,917  
309,507  
318,943  
327,266  
329,406  
317,917  
309,507  
318,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0