Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
560,156  
565,214  
564,849  
568,793  
536,691  
145,109  
153,937  
161,575  
163,012  
129,650  
28,568  
33,776  
32,765  
41,665  
27,476  
27,000  
27,000  
24,000  
21,000  
21,000  
44,371  
47,314  
54,624  
55,032  
37,865  
45,170  
45,426  
50,186  
44,456  
40,931  
0  
420  
0  
860  
2,377  
415,046  
411,277  
403,273  
405,781  
407,042  
0  
0  
0  
274  
0  
342,966  
354,128  
367,398  
368,854  
374,236  
0  
0  
0  
0  
0  
48,342  
33,902  
10,746  
12,745  
8,238  
23,435  
23,246  
24,983  
23,908  
23,908  
304  
0  
147  
0  
660  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
560,156  
565,214  
564,849  
568,793  
536,691  
271,760  
258,435  
267,099  
274,089  
227,197  
87,919  
98,654  
88,744  
109,321  
78,070  
183,841  
159,781  
178,355  
164,768  
149,126  
288,396  
306,778  
297,750  
294,704  
309,495  
288,396  
306,778  
297,750  
294,704  
309,495  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0