Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
351,485  
327,980  
492,164  
339,808  
504,294  
41,164  
32,744  
171,329  
235,949  
409,066  
1,913  
796  
622  
57,695  
263,110  
36,500  
29,100  
167,500  
176,000  
139,500  
2,503  
2,684  
3,095  
2,179  
6,318  
11  
11  
11  
0  
5  
237  
153  
101  
76  
133  
310,321  
295,235  
320,835  
103,858  
95,227  
0  
0  
0  
0  
0  
13,150  
12,270  
12,644  
13,063  
13,452  
20,622  
20,919  
21,216  
21,513  
21,810  
12,675  
12,590  
12,507  
12,487  
12,106  
263,417  
248,848  
274,220  
56,508  
47,531  
458  
609  
248  
288  
329  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
351,485  
327,980  
492,164  
339,808  
504,294  
26,544  
22,267  
174,388  
32,011  
41,811  
14,929  
10,423  
162,769  
20,716  
35,650  
11,615  
11,843  
11,619  
11,295  
6,162  
324,941  
305,713  
317,776  
307,797  
462,482  
324,941  
305,713  
317,776  
307,797  
462,482  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0