Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
379,191  
306,308  
391,690  
351,485  
327,980  
283,146  
47,166  
50,291  
41,164  
32,744  
27,683  
1,055  
2,841  
1,913  
796  
248,700  
41,000  
42,700  
36,500  
29,100  
6,649  
2,359  
4,514  
2,503  
2,684  
13  
0  
3  
11  
11  
101  
2,752  
233  
237  
153  
96,045  
259,141  
341,399  
310,321  
295,235  
0  
0  
0  
0  
0  
11,185  
12,726  
13,153  
13,150  
12,270  
19,731  
20,028  
20,325  
20,622  
20,919  
21,240  
18,300  
13,555  
12,675  
12,590  
43,631  
207,813  
294,053  
263,417  
248,848  
259  
274  
313  
458  
609  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
379,191  
306,308  
391,690  
351,485  
327,980  
24,256  
21,557  
62,125  
26,544  
22,267  
12,593  
9,361  
50,358  
14,929  
10,423  
11,663  
12,196  
11,766  
11,615  
11,843  
354,935  
284,751  
329,565  
324,941  
305,713  
354,935  
284,751  
329,565  
324,941  
305,713  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0