Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
327,980  
492,164  
339,808  
504,294  
491,831  
32,744  
171,329  
235,949  
409,066  
396,200  
796  
622  
57,695  
263,110  
201,476  
29,100  
167,500  
176,000  
139,500  
188,500  
2,684  
3,095  
2,179  
6,318  
4,434  
11  
11  
0  
5  
26  
153  
101  
76  
133  
1,764  
295,235  
320,835  
103,858  
95,227  
95,631  
0  
0  
0  
0  
0  
12,270  
12,644  
13,063  
13,452  
13,273  
20,919  
21,216  
21,513  
21,810  
22,106  
12,590  
12,507  
12,487  
12,106  
12,106  
248,848  
274,220  
56,508  
47,531  
47,599  
609  
248  
288  
329  
547  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
327,980  
492,164  
339,808  
504,294  
491,831  
22,267  
174,388  
32,011  
41,811  
42,302  
10,423  
162,769  
20,716  
35,650  
36,607  
11,843  
11,619  
11,295  
6,162  
5,695  
305,713  
317,776  
307,797  
462,482  
449,529  
305,713  
317,776  
307,797  
462,482  
449,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0