Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,441,110  
9,528,149  
10,238,887  
9,792,231  
9,359,942  
9,580,644  
8,855,280  
9,584,615  
9,150,923  
8,734,018  
1,590,949  
1,347,262  
1,835,706  
1,708,512  
1,426,551  
9,918  
0  
0  
0  
5,000  
1,997,340  
1,775,365  
1,760,670  
1,486,280  
1,876,201  
5,805,748  
5,570,245  
5,822,268  
5,768,419  
5,269,441  
176,689  
162,409  
165,970  
187,713  
156,824  
860,466  
672,869  
654,272  
641,308  
625,924  
200,597  
122,234  
122,128  
124,368  
127,724  
35,450  
32,912  
34,461  
32,585  
32,519  
34,394  
36,792  
5,170  
5,192  
5,348  
557,387  
445,214  
465,991  
425,984  
401,131  
14,300  
14,300  
14,300  
14,300  
14,300  
18,338  
21,418  
12,223  
38,879  
44,902  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,441,110  
9,528,149  
10,238,887  
9,792,231  
9,359,942  
3,570,920  
2,526,196  
3,338,521  
3,428,205  
2,960,579  
2,906,815  
2,056,827  
2,225,583  
2,242,618  
2,188,446  
664,105  
469,369  
1,112,939  
1,185,587  
772,133  
6,870,190  
7,001,953  
6,900,366  
6,364,027  
6,399,363  
6,870,190  
7,001,953  
6,900,366  
6,364,027  
6,399,363  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0