Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,112,420  
10,435,195  
9,528,149  
10,238,887  
9,792,231  
10,198,045  
9,575,366  
8,855,280  
9,584,615  
9,150,923  
1,004,924  
1,530,946  
1,347,262  
1,835,706  
1,708,512  
92,118  
69,918  
0  
0  
0  
2,504,512  
1,990,866  
1,775,365  
1,760,670  
1,486,280  
6,371,706  
5,802,926  
5,570,245  
5,822,268  
5,768,419  
224,786  
180,710  
162,409  
165,970  
187,713  
914,375  
859,829  
672,869  
654,272  
641,308  
195,737  
200,357  
122,234  
122,128  
124,368  
34,257  
35,450  
32,912  
34,461  
32,585  
26,829  
34,394  
36,792  
5,170  
5,192  
617,372  
557,387  
445,214  
465,991  
425,984  
14,300  
14,300  
14,300  
14,300  
14,300  
25,880  
17,940  
21,418  
12,223  
38,879  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,112,420  
10,435,195  
9,528,149  
10,238,887  
9,792,231  
3,852,941  
3,565,012  
2,526,196  
3,338,521  
3,428,205  
3,091,892  
2,901,297  
2,056,827  
2,225,583  
2,242,618  
761,049  
663,715  
469,369  
1,112,939  
1,185,587  
7,259,480  
6,870,183  
7,001,953  
6,900,366  
6,364,027  
7,259,480  
6,870,183  
7,001,953  
6,900,366  
6,364,027  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0