Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,902,608  
12,248,556  
12,567,064  
12,502,600  
12,522,200  
4,885,883  
5,242,643  
5,544,007  
5,347,120  
5,045,413  
524,591  
1,342,019  
1,438,899  
705,402  
716,541  
598,325  
671,279  
1,580,672  
2,344,029  
2,007,920  
2,715,989  
1,806,462  
745,588  
695,088  
942,411  
889,599  
974,350  
1,301,532  
1,135,080  
1,195,527  
157,380  
448,533  
477,315  
467,521  
183,014  
7,016,724  
7,005,913  
7,023,057  
7,155,480  
7,476,787  
63,406  
68,313  
72,671  
86,274  
92,128  
2,851,883  
2,774,068  
2,831,797  
2,881,102  
3,188,959  
4,986  
5,034  
5,082  
5,130  
5,178  
17,051  
10,639  
9,558  
19,847  
18,782  
3,716,017  
3,639,850  
3,582,881  
3,642,574  
3,568,134  
363,382  
508,010  
521,069  
520,552  
603,607  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,902,608  
12,248,556  
12,567,064  
12,502,600  
12,522,200  
3,754,301  
3,990,345  
4,332,352  
4,103,195  
4,148,551  
2,659,954  
2,779,658  
3,082,105  
2,806,025  
2,487,733  
1,094,347  
1,210,687  
1,250,247  
1,297,170  
1,660,817  
8,148,307  
8,258,211  
8,234,712  
8,399,405  
8,373,649  
8,148,307  
8,258,211  
8,234,712  
8,399,405  
8,373,649  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0