Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,699,398  
11,902,608  
12,248,556  
12,567,064  
12,502,600  
4,684,945  
4,885,883  
5,242,643  
5,544,007  
5,347,120  
352,673  
524,591  
1,342,019  
1,438,899  
705,402  
638,190  
598,325  
671,279  
1,580,672  
2,344,029  
2,730,675  
2,715,989  
1,806,462  
745,588  
695,088  
808,442  
889,599  
974,350  
1,301,532  
1,135,080  
154,964  
157,380  
448,533  
477,315  
467,521  
7,014,452  
7,016,724  
7,005,913  
7,023,057  
7,155,480  
59,969  
63,406  
68,313  
72,671  
86,274  
2,790,049  
2,851,883  
2,774,068  
2,831,797  
2,881,102  
4,938  
4,986  
5,034  
5,082  
5,130  
30,304  
17,051  
10,639  
9,558  
19,847  
3,770,080  
3,716,017  
3,639,850  
3,582,881  
3,642,574  
359,113  
363,382  
508,010  
521,069  
520,552  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,699,398  
11,902,608  
12,248,556  
12,567,064  
12,502,600  
3,495,925  
3,754,301  
3,990,345  
4,332,352  
4,103,195  
2,408,641  
2,659,954  
2,779,658  
3,082,105  
2,806,025  
1,087,284  
1,094,347  
1,210,687  
1,250,247  
1,297,170  
8,203,473  
8,148,307  
8,258,211  
8,234,712  
8,399,405  
8,203,473  
8,148,307  
8,258,211  
8,234,712  
8,399,405  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0