Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,248,556  
12,567,064  
12,502,600  
12,522,200  
12,248,891  
5,242,643  
5,544,007  
5,347,120  
5,045,413  
5,007,104  
1,342,019  
1,438,899  
705,402  
716,541  
683,959  
671,279  
1,580,672  
2,344,029  
2,007,920  
2,227,511  
1,806,462  
745,588  
695,088  
942,411  
908,499  
974,350  
1,301,532  
1,135,080  
1,195,527  
1,036,449  
448,533  
477,315  
467,521  
183,014  
150,687  
7,005,913  
7,023,057  
7,155,480  
7,476,787  
7,241,787  
68,313  
72,671  
86,274  
92,128  
92,181  
2,774,068  
2,831,797  
2,881,102  
3,188,959  
3,199,524  
5,034  
5,082  
5,130  
5,178  
5,226  
10,639  
9,558  
19,847  
18,782  
34,627  
3,639,850  
3,582,881  
3,642,574  
3,568,134  
3,502,868  
508,010  
521,069  
520,552  
603,607  
407,360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,248,556  
12,567,064  
12,502,600  
12,522,200  
12,248,891  
3,990,345  
4,332,352  
4,103,195  
4,148,551  
3,822,597  
2,779,658  
3,082,105  
2,806,025  
2,487,733  
2,157,267  
1,210,687  
1,250,247  
1,297,170  
1,660,817  
1,665,330  
8,258,211  
8,234,712  
8,399,405  
8,373,649  
8,426,294  
8,258,211  
8,234,712  
8,399,405  
8,373,649  
8,426,294  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0