Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,567,064  
12,502,600  
12,522,200  
12,248,891  
12,328,992  
5,544,007  
5,347,120  
5,045,413  
5,007,104  
4,956,393  
1,438,899  
705,402  
716,541  
683,959  
746,913  
1,580,672  
2,344,029  
2,007,920  
2,227,511  
2,227,511  
745,588  
695,088  
942,411  
908,499  
916,211  
1,301,532  
1,135,080  
1,195,527  
1,036,449  
924,114  
477,315  
467,521  
183,014  
150,687  
141,644  
7,023,057  
7,155,480  
7,476,787  
7,241,787  
7,372,599  
72,671  
86,274  
92,128  
92,181  
92,163  
2,831,797  
2,881,102  
3,188,959  
3,199,524  
3,247,454  
5,082  
5,130  
5,178  
5,226  
5,274  
9,558  
19,847  
18,782  
34,627  
48,426  
3,582,881  
3,642,574  
3,568,134  
3,502,868  
3,566,249  
521,069  
520,552  
603,607  
407,360  
413,032  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,567,064  
12,502,600  
12,522,200  
12,248,891  
12,328,992  
4,332,352  
4,103,195  
4,148,551  
3,822,597  
3,913,362  
3,082,105  
2,806,025  
2,487,733  
2,157,267  
2,245,735  
1,250,247  
1,297,170  
1,660,817  
1,665,330  
1,667,627  
8,234,712  
8,399,405  
8,373,649  
8,426,294  
8,415,631  
8,234,712  
8,399,405  
8,373,649  
8,426,294  
8,415,631  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0