Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,593,327  
16,737,391  
16,593,084  
16,972,920  
16,523,381  
15,298,661  
14,121,898  
14,494,050  
14,814,379  
14,439,911  
612,432  
810,441  
575,803  
224,081  
710,959  
3,015  
2,962  
2,955  
2,955  
3,008  
6,328,487  
4,841,637  
5,146,061  
5,799,081  
5,397,766  
8,127,709  
8,220,590  
8,537,596  
8,592,649  
8,146,065  
227,019  
246,269  
231,634  
195,613  
182,114  
2,294,666  
2,615,492  
2,099,034  
2,158,541  
2,083,469  
720,765  
1,191,753  
696,206  
714,339  
713,657  
241,717  
183,558  
179,903  
157,073  
122,008  
210,404  
83,715  
85,986  
132,337  
121,811  
137,658  
185,778  
178,565  
194,209  
186,552  
951,256  
951,958  
947,062  
947,288  
926,907  
32,866  
18,730  
11,311  
13,297  
12,536  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,593,327  
16,737,391  
16,593,084  
16,972,920  
16,523,381  
7,345,848  
6,387,193  
6,652,464  
7,134,258  
6,956,786  
4,133,408  
3,640,684  
3,455,339  
3,842,325  
3,969,879  
3,212,440  
2,746,509  
3,197,125  
3,291,933  
2,986,907  
10,247,479  
10,350,198  
9,940,620  
9,838,662  
9,566,594  
10,247,479  
10,350,198  
9,940,620  
9,838,662  
9,566,594  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0