Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,725,798  
16,593,084  
16,972,920  
16,523,381  
16,148,101  
14,593,701  
14,494,050  
14,814,379  
14,439,911  
14,162,268  
810,441  
575,803  
224,081  
710,959  
602,993  
2,962  
2,955  
2,955  
3,008  
3,008  
5,330,120  
5,146,061  
5,799,081  
5,397,766  
5,132,814  
8,207,458  
8,537,596  
8,592,649  
8,146,065  
8,264,567  
242,721  
231,634  
195,613  
182,114  
158,886  
2,132,097  
2,099,034  
2,158,541  
2,083,469  
1,985,833  
706,180  
696,206  
714,339  
713,657  
629,562  
183,558  
179,903  
157,073  
122,008  
123,343  
83,715  
85,986  
132,337  
121,811  
130,286  
181,638  
178,565  
194,209  
186,552  
173,594  
950,687  
947,062  
947,288  
926,907  
916,545  
26,319  
11,311  
13,297  
12,536  
12,503  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,725,798  
16,593,084  
16,972,920  
16,523,381  
16,148,101  
6,376,990  
6,652,464  
7,134,258  
6,956,786  
6,818,939  
3,627,530  
3,455,339  
3,842,325  
3,969,879  
3,913,960  
2,749,460  
3,197,125  
3,291,933  
2,986,907  
2,904,979  
10,348,808  
9,940,620  
9,838,662  
9,566,594  
9,329,162  
10,348,808  
9,940,620  
9,838,662  
9,566,594  
9,329,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0