Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
823,275  
827,082  
720,834  
808,704  
820,420  
692,532  
695,345  
578,239  
681,464  
703,373  
69,626  
31,952  
6,373  
25,486  
28,177  
0  
51,880  
0  
0  
0  
387,266  
332,913  
363,030  
331,506  
357,250  
215,902  
262,543  
206,500  
305,528  
299,300  
19,738  
16,057  
2,336  
18,944  
18,647  
130,743  
131,737  
142,596  
127,240  
117,046  
618  
618  
618  
11,428  
618  
9,010  
10,012  
10,514  
11,266  
12,019  
0  
0  
0  
0  
0  
13,022  
13,022  
13,022  
17,041  
16,595  
102,836  
102,809  
117,581  
87,079  
87,250  
5,258  
5,276  
860  
425  
565  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
823,275  
827,082  
720,834  
808,704  
820,420  
647,956  
651,664  
545,680  
634,426  
646,117  
647,508  
651,624  
545,640  
621,927  
646,077  
448  
40  
40  
12,500  
40  
175,319  
175,418  
175,155  
174,277  
174,302  
175,319  
175,418  
175,155  
174,277  
174,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0