Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
852,745  
823,348  
827,082  
720,834  
808,704  
722,324  
692,728  
695,345  
578,239  
681,464  
35,947  
69,346  
31,952  
6,373  
25,486  
280  
280  
51,880  
0  
0  
453,889  
387,500  
332,913  
363,030  
331,506  
202,335  
215,902  
262,543  
206,500  
305,528  
29,874  
19,701  
16,057  
2,336  
18,944  
130,421  
130,619  
131,737  
142,596  
127,240  
618  
618  
618  
618  
11,428  
8,866  
9,009  
10,012  
10,514  
11,266  
0  
0  
0  
0  
0  
13,022  
13,022  
13,022  
13,022  
17,041  
102,693  
102,693  
102,809  
117,581  
87,079  
5,222  
5,278  
5,276  
860  
425  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
852,745  
823,348  
827,082  
720,834  
808,704  
677,525  
648,061  
651,664  
545,680  
634,426  
677,485  
648,021  
651,624  
545,640  
621,927  
40  
40  
40  
40  
12,500  
175,220  
175,287  
175,418  
175,155  
174,277  
175,220  
175,287  
175,418  
175,155  
174,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0