Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,620,972  
13,435,082  
12,990,228  
13,174,338  
12,913,798  
6,424,117  
6,196,280  
5,791,482  
6,155,646  
5,650,232  
117,498  
6,799  
50,430  
37,160  
25,094  
0  
0  
0  
0  
0  
1,488,711  
1,298,951  
1,421,230  
2,576,820  
2,037,245  
4,817,098  
4,889,740  
4,319,543  
3,541,549  
3,587,544  
810  
790  
279  
116  
348  
7,196,855  
7,238,802  
7,198,746  
7,018,692  
7,263,566  
1,996,686  
1,996,591  
2,012,278  
1,852,849  
2,161,031  
78,297  
70,064  
62,700  
71,153  
72,277  
496,818  
503,426  
505,579  
512,466  
485,375  
1,490,164  
1,484,997  
1,475,907  
1,488,972  
1,483,033  
3,125,400  
3,173,554  
3,128,856  
3,081,800  
3,048,630  
9,490  
10,171  
13,426  
11,453  
13,220  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,620,972  
13,435,082  
12,990,228  
13,174,338  
12,913,798  
3,129,123  
3,042,363  
2,577,830  
2,741,299  
2,565,068  
2,222,398  
2,116,616  
1,602,228  
1,764,971  
1,601,610  
906,726  
925,747  
975,603  
976,329  
963,459  
10,491,848  
10,392,718  
10,412,397  
10,433,039  
10,348,729  
10,491,848  
10,392,718  
10,412,397  
10,433,039  
10,348,729  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0