Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,088,859  
13,521,285  
13,774,623  
13,435,082  
12,990,228  
6,177,437  
6,286,775  
6,592,281  
6,196,280  
5,791,482  
102,095  
62,065  
117,498  
6,799  
50,430  
0  
0  
0  
0  
0  
1,888,672  
1,720,800  
1,674,214  
1,298,951  
1,421,230  
4,186,169  
4,503,226  
4,800,435  
4,889,740  
4,319,543  
501  
685  
134  
790  
279  
7,911,422  
7,234,510  
7,182,342  
7,238,802  
7,198,746  
1,981,927  
1,977,021  
1,981,943  
1,996,591  
2,012,278  
82,608  
83,938  
78,297  
70,064  
62,700  
503,734  
510,655  
496,818  
503,426  
505,579  
1,496,722  
1,494,314  
1,490,164  
1,484,997  
1,475,907  
3,171,184  
3,157,809  
3,123,409  
3,173,554  
3,128,856  
675,248  
10,773  
11,711  
10,171  
13,426  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,088,859  
13,521,285  
13,774,623  
13,435,082  
12,990,228  
3,600,816  
2,936,237  
3,258,237  
3,042,363  
2,577,830  
2,869,355  
2,203,781  
2,477,877  
2,116,616  
1,602,228  
731,461  
732,456  
780,360  
925,747  
975,603  
10,488,043  
10,585,048  
10,516,387  
10,392,718  
10,412,397  
10,488,043  
10,585,048  
10,516,387  
10,392,718  
10,412,397  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0