Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,285,891  
14,088,859  
13,521,285  
13,774,623  
13,435,082  
6,123,945  
6,177,437  
6,286,775  
6,592,281  
6,196,280  
27,767  
102,095  
62,065  
117,498  
6,799  
2,900  
0  
0  
0  
0  
1,892,422  
1,888,672  
1,720,800  
1,674,214  
1,298,951  
4,200,333  
4,186,169  
4,503,226  
4,800,435  
4,889,740  
523  
501  
685  
134  
790  
7,161,946  
7,911,422  
7,234,510  
7,182,342  
7,238,802  
1,965,988  
1,981,927  
1,977,021  
1,981,943  
1,996,591  
85,615  
82,608  
83,938  
78,297  
70,064  
495,216  
503,734  
510,655  
496,818  
503,426  
1,500,827  
1,496,722  
1,494,314  
1,490,164  
1,484,997  
3,099,726  
3,171,184  
3,157,809  
3,123,409  
3,173,554  
14,574  
675,248  
10,773  
11,711  
10,171  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,285,891  
14,088,859  
13,521,285  
13,774,623  
13,435,082  
2,667,206  
3,600,816  
2,936,237  
3,258,237  
3,042,363  
1,923,807  
2,869,355  
2,203,781  
2,477,877  
2,116,616  
743,399  
731,461  
732,456  
780,360  
925,747  
10,618,685  
10,488,043  
10,585,048  
10,516,387  
10,392,718  
10,618,685  
10,488,043  
10,585,048  
10,516,387  
10,392,718  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0