Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,833,232  
8,273,297  
8,156,829  
8,138,203  
7,969,665  
6,025,962  
6,432,657  
6,301,526  
6,104,343  
5,986,786  
351,116  
278,212  
206,349  
206,996  
81,160  
39,205  
31,205  
31,205  
30,205  
28,005  
1,009,853  
987,408  
965,546  
753,532  
876,124  
4,624,341  
5,132,794  
5,094,050  
5,110,420  
4,999,348  
1,446  
3,037  
4,377  
3,190  
2,149  
1,807,270  
1,840,641  
1,855,303  
2,033,860  
1,982,879  
643,001  
666,658  
677,541  
850,542  
799,930  
520,431  
524,044  
528,531  
533,834  
538,851  
160,366  
161,294  
162,222  
163,150  
164,078  
469,937  
472,790  
471,030  
468,748  
461,846  
0  
0  
0  
0  
200  
13,535  
15,854  
15,979  
17,587  
17,974  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,833,232  
8,273,297  
8,156,829  
8,138,203  
7,969,665  
6,021,635  
6,526,100  
6,351,190  
6,401,603  
6,254,880  
5,040,783  
5,617,669  
5,377,172  
5,453,206  
4,512,094  
980,852  
908,431  
974,018  
948,397  
1,742,786  
1,811,597  
1,747,197  
1,805,640  
1,736,600  
1,714,785  
1,811,597  
1,747,197  
1,805,640  
1,736,600  
1,714,785  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0