Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,334  
64,387  
69,128  
68,928  
 
50,875  
48,620  
52,232  
50,035  
 
4,451  
2,975  
2,805  
4,517  
 
0  
0  
0  
0  
 
23,873  
20,891  
23,229  
21,480  
 
22,120  
24,404  
25,591  
23,774  
 
431  
350  
606  
265  
 
14,459  
15,767  
16,896  
18,893  
 
20  
110  
110  
980  
 
14,055  
15,022  
15,979  
16,942  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
384  
635  
807  
971  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,334  
64,387  
69,128  
68,928  
 
36,801  
37,820  
43,233  
39,780  
 
33,449  
33,920  
39,333  
35,880  
 
3,352  
3,900  
3,900  
3,900  
 
28,532  
26,567  
25,895  
29,148  
 
28,532  
26,567  
25,895  
29,148  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0