Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,387  
69,128  
68,928  
80,829  
75,701  
48,620  
52,232  
50,035  
62,469  
57,354  
2,975  
2,805  
4,517  
13,820  
3,004  
0  
0  
0  
0  
0  
20,891  
23,229  
21,480  
33,190  
16,799  
24,404  
25,591  
23,774  
15,407  
35,263  
350  
606  
265  
53  
2,288  
15,767  
16,896  
18,893  
18,360  
18,346  
110  
110  
980  
180  
250  
15,022  
15,979  
16,942  
17,705  
17,373  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
635  
807  
971  
475  
724  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,387  
69,128  
68,928  
80,829  
75,701  
37,820  
43,233  
39,780  
52,121  
48,805  
33,920  
39,333  
35,880  
48,221  
48,805  
3,900  
3,900  
3,900  
3,900  
0  
26,567  
25,895  
29,148  
28,708  
26,896  
26,567  
25,895  
29,148  
28,708  
26,896  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0