Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
240,061  
237,582  
251,773  
258,238  
284,463  
186,002  
181,079  
191,607  
195,735  
221,237  
393  
552  
148  
555  
197  
146  
114  
114  
162  
107  
18,671  
15,593  
24,317  
18,991  
19,196  
166,023  
164,264  
167,027  
174,209  
200,489  
768  
556  
0  
1,818  
1,249  
54,059  
56,503  
60,166  
62,503  
63,225  
677  
1,675  
0  
1,675  
1,675  
29,761  
30,423  
31,085  
31,747  
32,470  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,478  
4,478  
4,478  
21,270  
21,270  
24,603  
24,603  
24,603  
2,351  
3,135  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
240,061  
237,582  
251,773  
258,238  
284,463  
152,793  
148,041  
136,607  
141,709  
169,070  
109,928  
105,135  
93,711  
98,394  
126,134  
42,865  
42,906  
42,896  
43,315  
42,936  
87,267  
89,541  
115,166  
116,529  
115,393  
87,267  
89,541  
115,166  
116,529  
115,393  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0