Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,662  
240,061  
237,582  
251,773  
258,238  
188,181  
186,002  
181,079  
191,607  
195,735  
683  
393  
552  
148  
555  
146  
146  
114  
114  
162  
11,881  
18,671  
15,593  
24,317  
18,991  
173,826  
166,023  
164,264  
167,027  
174,209  
1,644  
768  
556  
0  
1,818  
53,481  
54,059  
56,503  
60,166  
62,503  
677  
677  
1,675  
0  
1,675  
29,108  
29,761  
30,423  
31,085  
31,747  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,478  
4,478  
21,270  
21,270  
21,270  
24,603  
24,603  
2,426  
2,351  
3,135  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,662  
240,061  
237,582  
251,773  
258,238  
151,151  
152,793  
148,041  
136,607  
141,709  
108,224  
109,928  
105,135  
93,711  
98,394  
42,927  
42,865  
42,906  
42,896  
43,315  
90,511  
87,267  
89,541  
115,166  
116,529  
90,511  
87,267  
89,541  
115,166  
116,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0