Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,697,845  
2,464,097  
2,269,229  
2,139,962  
2,036,560  
951,646  
914,489  
720,408  
761,531  
693,912  
 
 
 
 
 
65,162  
64,925  
14,077  
31,188  
43,995  
1,746,199  
1,549,608  
1,548,821  
1,378,431  
1,342,648  
 
 
 
 
 
470,902  
355,755  
349,044  
332,760  
376,518  
0  
0  
0  
0  
0  
310,386  
214,586  
172,694  
184,565  
81,988  
584,338  
623,424  
618,728  
546,704  
572,292  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,697,845  
2,464,097  
2,269,229  
2,139,962  
2,036,560  
1,528,112  
1,224,464  
1,022,647  
993,480  
943,395  
1,201,249  
907,103  
746,794  
723,376  
650,117  
326,863  
317,361  
275,853  
270,103  
293,278  
1,169,733  
1,239,633  
1,246,582  
1,146,483  
1,093,165  
1,169,733  
1,239,633  
1,246,582  
1,146,483  
1,093,165  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm