Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,002,248  
2,704,539  
2,464,097  
2,269,229  
2,139,962  
1,057,470  
951,655  
914,489  
720,408  
761,531  
 
 
 
 
 
54,860  
65,162  
64,925  
14,077  
31,188  
1,944,778  
1,752,884  
1,549,608  
1,548,821  
1,378,431  
 
 
 
 
 
617,169  
476,739  
355,755  
349,044  
332,760  
0  
0  
0  
0  
0  
188,890  
308,839  
214,586  
172,694  
184,565  
738,408  
585,928  
623,424  
618,728  
546,704  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,002,248  
2,704,539  
2,464,097  
2,269,229  
2,139,962  
1,831,927  
1,533,967  
1,224,464  
1,022,647  
993,480  
1,475,127  
1,207,104  
907,103  
746,794  
723,376  
356,800  
326,863  
317,361  
275,853  
270,103  
1,170,321  
1,170,572  
1,239,633  
1,246,582  
1,146,483  
1,170,321  
1,170,572  
1,239,633  
1,246,582  
1,146,483  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm