Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,913,381  
3,002,248  
2,704,539  
2,464,097  
2,269,229  
831,918  
1,057,470  
951,655  
914,489  
720,408  
530,121  
568,256  
424,759  
368,791  
411,116  
0  
0  
0  
0  
0  
241,738  
420,852  
445,975  
474,630  
290,813  
20,724  
13,501  
15,758  
6,143  
4,401  
39,336  
54,860  
65,162  
64,925  
14,077  
2,081,463  
1,944,778  
1,752,884  
1,549,608  
1,548,821  
95,155  
107,837  
84,598  
61,409  
110,307  
904,430  
617,169  
476,739  
355,755  
349,044  
0  
0  
0  
0  
0  
239,246  
188,890  
308,839  
214,586  
172,694  
15,584  
292,474  
296,780  
294,434  
298,047  
827,048  
738,408  
585,928  
623,424  
618,728  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,913,381  
3,002,248  
2,704,539  
2,464,097  
2,269,229  
1,969,374  
1,831,927  
1,533,967  
1,224,464  
1,022,647  
1,688,753  
1,475,127  
1,207,104  
907,103  
746,794  
280,621  
356,800  
326,863  
317,361  
275,853  
944,007  
1,170,321  
1,170,572  
1,239,633  
1,246,582  
944,007  
1,170,321  
1,170,572  
1,239,633  
1,246,582  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0