Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,839,436  
2,860,567  
2,913,381  
3,002,248  
2,704,539  
786,129  
772,082  
831,918  
1,057,470  
951,655  
221,482  
145,109  
530,121  
568,256  
424,759  
0  
0  
0  
0  
0  
469,252  
494,888  
241,738  
420,852  
445,975  
17,918  
22,002  
20,724  
13,501  
15,758  
77,477  
110,082  
39,336  
54,860  
65,162  
2,053,307  
2,088,485  
2,081,463  
1,944,778  
1,752,884  
95,341  
98,180  
95,155  
107,837  
84,598  
1,001,488  
910,097  
904,430  
617,169  
476,739  
0  
0  
0  
0  
0  
68,791  
284,320  
239,246  
188,890  
308,839  
15,224  
15,349  
15,584  
292,474  
296,780  
872,463  
780,538  
827,048  
738,408  
585,928  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,839,436  
2,860,567  
2,913,381  
3,002,248  
2,704,539  
2,065,404  
2,088,200  
1,969,374  
1,831,927  
1,533,967  
1,799,210  
1,823,210  
1,688,753  
1,475,127  
1,207,104  
266,194  
264,990  
280,621  
356,800  
326,863  
774,032  
772,367  
944,007  
1,170,321  
1,170,572  
774,032  
772,367  
944,007  
1,170,321  
1,170,572  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0