Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
477,326  
518,776  
493,393  
415,701  
400,056  
219,096  
260,126  
285,021  
203,197  
174,868  
18,538  
8,684  
37,214  
34,288  
5,781  
40,276  
38,000  
49,000  
10,000  
0  
104,454  
140,752  
129,157  
95,102  
93,319  
47,844  
58,956  
64,099  
56,047  
67,095  
7,984  
13,734  
5,550  
7,760  
8,673  
258,230  
258,650  
208,373  
212,504  
225,188  
0  
0  
0  
0  
0  
227,582  
247,530  
164,512  
157,892  
175,991  
0  
0  
0  
0  
0  
23,005  
1,939  
32,545  
41,162  
33,473  
0  
0  
0  
0  
0  
7,643  
9,181  
11,315  
13,449  
15,724  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
477,326  
518,776  
493,393  
415,701  
400,056  
256,318  
302,871  
272,615  
204,465  
183,645  
183,658  
232,696  
217,624  
171,306  
141,162  
72,660  
70,174  
54,991  
33,158  
42,483  
221,009  
215,905  
220,779  
211,236  
216,411  
221,009  
215,905  
220,779  
211,236  
216,411  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0