Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
415,701  
400,056  
468,797  
429,395  
514,429  
203,197  
174,868  
241,510  
210,102  
280,708  
34,288  
5,781  
20,147  
27,323  
72,766  
10,000  
0  
0  
0  
7,000  
95,102  
93,319  
114,199  
116,896  
113,314  
56,047  
67,095  
99,767  
60,212  
80,365  
7,760  
8,673  
7,397  
5,671  
7,263  
212,504  
225,188  
227,287  
219,293  
233,721  
0  
0  
0  
0  
0  
157,892  
175,991  
194,099  
209,086  
226,304  
0  
0  
0  
0  
0  
41,162  
33,473  
24,031  
6,659  
4,098  
0  
0  
0  
0  
0  
13,449  
15,724  
9,158  
3,548  
3,320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
415,701  
400,056  
468,797  
429,395  
514,429  
204,465  
183,645  
266,406  
214,460  
322,745  
171,306  
141,162  
221,167  
187,887  
286,625  
33,158  
42,483  
45,239  
26,573  
36,120  
211,236  
216,411  
202,391  
214,935  
191,685  
211,236  
216,411  
202,391  
214,935  
191,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0