Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
478,051  
477,326  
518,776  
493,393  
415,701  
214,864  
219,096  
260,126  
285,021  
203,197  
14,232  
18,538  
8,684  
37,214  
34,288  
45,877  
40,276  
38,000  
49,000  
10,000  
94,047  
104,454  
140,752  
129,157  
95,102  
57,699  
47,844  
58,956  
64,099  
56,047  
3,008  
7,984  
13,734  
5,550  
7,760  
263,187  
258,230  
258,650  
208,373  
212,504  
0  
0  
0  
0  
0  
213,659  
227,582  
247,530  
164,512  
157,892  
0  
0  
0  
0  
0  
42,247  
23,005  
1,939  
32,545  
41,162  
0  
0  
0  
0  
0  
7,281  
7,643  
9,181  
11,315  
13,449  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
478,051  
477,326  
518,776  
493,393  
415,701  
264,020  
256,318  
302,871  
272,615  
204,465  
195,880  
183,658  
232,696  
217,624  
171,306  
68,140  
72,660  
70,174  
54,991  
33,158  
214,031  
221,009  
215,905  
220,779  
211,236  
214,031  
221,009  
215,905  
220,779  
211,236  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0