Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q1/2020 Q4/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
66,690,738  
66,690,738  
70,935,124  
70,935,124  
76,360,354  
12,061,187  
12,061,187  
14,913,798  
14,913,798  
19,100,105  
2,601,176  
2,601,176  
2,467,969  
2,467,969  
5,054,893  
1,648,346  
1,648,346  
3,269,566  
3,269,566  
1,458,785  
4,258,386  
4,258,386  
5,570,217  
5,570,217  
7,799,412  
2,425,352  
2,425,352  
2,546,808  
2,546,808  
3,598,279  
1,127,927  
1,127,927  
1,059,238  
1,059,238  
1,188,736  
54,629,551  
54,629,551  
56,021,327  
56,021,327  
57,260,248  
1,768,550  
1,768,550  
1,756,930  
1,756,930  
2,192,890  
44,533,049  
44,533,049  
45,794,301  
45,794,301  
46,942,614  
0  
0  
0  
0  
14,104  
412,434  
412,434  
521,068  
521,068  
399,213  
2,001,177  
2,001,177  
2,122,542  
2,122,542  
2,112,696  
5,914,340  
5,914,340  
5,826,486  
5,826,486  
5,598,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
66,690,738  
66,690,738  
70,935,124  
70,935,124  
76,360,354  
55,262,639  
55,262,639  
54,992,732  
54,992,732  
57,772,119  
30,456,014  
30,456,014  
29,201,082  
29,201,082  
31,203,214  
24,806,624  
24,806,624  
25,791,650  
25,791,650  
26,568,905  
11,428,099  
11,428,099  
15,942,392  
15,942,392  
18,588,235  
11,428,099  
11,428,099  
15,942,392  
15,942,392  
18,588,235  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0