Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,025,702  
11,018,000  
11,002,782  
10,863,164  
10,801,562  
2,380,528  
2,311,131  
2,205,521  
2,114,481  
2,100,041  
210,243  
146,077  
167,883  
133,323  
147,792  
61,404  
61,404  
61,362  
58,251  
58,276  
1,854,054  
1,851,736  
1,691,486  
1,714,290  
1,652,121  
34,687  
38,274  
40,330  
25,761  
51,515  
220,139  
213,640  
244,460  
182,856  
190,336  
8,645,174  
8,706,869  
8,797,262  
8,748,682  
8,701,521  
149,183  
142,934  
285,918  
206,666  
217,617  
5,831,082  
5,762,835  
5,820,976  
5,876,373  
5,933,050  
0  
0  
0  
0  
0  
1,734,426  
1,800,048  
1,754,441  
1,773,838  
1,719,564  
370,193  
500,165  
491,261  
485,954  
493,943  
560,291  
500,887  
444,665  
405,851  
337,347  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,025,702  
11,018,000  
11,002,782  
10,863,164  
10,801,562  
7,813,812  
7,803,075  
7,820,275  
7,711,927  
7,651,095  
1,681,930  
1,659,284  
1,755,630  
1,671,946  
1,616,920  
6,131,881  
6,143,791  
6,064,645  
6,039,981  
6,034,174  
3,211,890  
3,214,926  
3,182,507  
3,151,237  
3,150,467  
3,211,890  
3,214,926  
3,182,507  
3,151,237  
3,150,467  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0