Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,863,164  
10,801,562  
10,831,100  
10,776,890  
10,853,953  
2,114,481  
2,100,041  
2,117,560  
1,143,687  
2,271,514  
133,323  
147,792  
142,527  
220,336  
319,443  
58,251  
58,276  
60,400  
57,278  
58,478  
1,714,290  
1,652,121  
1,667,039  
689,166  
1,677,550  
25,761  
51,515  
78,661  
31,464  
36,799  
182,856  
190,336  
168,934  
145,442  
179,244  
8,748,682  
8,701,521  
8,713,540  
9,633,203  
8,582,438  
206,666  
217,617  
227,542  
1,202,646  
227,288  
5,876,373  
5,933,050  
2,913,207  
2,927,848  
2,946,334  
0  
0  
0  
0  
0  
1,773,838  
1,719,564  
4,764,734  
4,836,543  
4,777,397  
485,954  
493,943  
483,788  
358,009  
339,641  
405,851  
337,347  
324,268  
308,158  
291,778  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,863,164  
10,801,562  
10,831,100  
10,776,890  
10,853,953  
7,711,927  
7,651,095  
7,666,896  
7,472,630  
7,588,727  
1,671,946  
1,616,920  
1,656,528  
912,164  
941,239  
6,039,981  
6,034,174  
6,010,368  
6,560,465  
6,647,488  
3,151,237  
3,150,467  
3,164,204  
3,304,260  
3,265,225  
3,151,237  
3,150,467  
3,164,204  
3,304,260  
3,265,225  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0