Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
331,947  
303,572  
305,603  
349,107  
 
182,888  
162,413  
159,787  
203,077  
 
51,867  
17,787  
48,717  
60,621  
 
1,394  
1,394  
1,394  
0  
 
108,299  
62,944  
86,303  
123,487  
 
21,265  
75,453  
23,069  
18,935  
 
62  
4,835  
305  
34  
 
149,059  
141,159  
145,815  
146,030  
 
62,602  
60,868  
61,235  
61,214  
 
4,063  
4,467  
5,091  
5,482  
 
0  
0  
0  
0  
 
72,223  
65,642  
62,348  
62,171  
 
10,117  
10,117  
17,047  
17,047  
 
55  
65  
95  
117  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
331,947  
303,572  
305,603  
349,107  
 
96,872  
77,116  
62,331  
105,958  
 
92,837  
72,691  
57,906  
98,536  
 
4,034  
4,425  
4,425  
7,421  
 
235,075  
226,456  
243,271  
243,150  
 
235,075  
226,456  
243,271  
243,150  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0