Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,751,978  
10,265,135  
10,214,187  
10,320,817  
10,260,917  
1,669,817  
2,053,210  
1,889,957  
1,851,458  
1,660,306  
289,199  
817,727  
519,201  
486,402  
287,021  
13,001  
13,001  
12,134  
12,701  
10,568  
461,756  
491,898  
515,620  
557,705  
534,539  
842,473  
716,716  
787,619  
735,016  
791,032  
63,388  
13,869  
55,384  
59,633  
37,145  
8,082,162  
8,211,925  
8,324,229  
8,469,359  
8,600,611  
16,989  
12,442  
12,134  
12,134  
12,134  
6,688,984  
6,859,093  
6,974,867  
7,154,097  
7,307,946  
0  
0  
0  
0  
0  
1,013,133  
974,046  
1,090,779  
1,077,725  
1,051,502  
26,075  
26,173  
25,568  
28,196  
29,873  
336,980  
340,172  
220,883  
197,208  
199,156  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,751,978  
10,265,135  
10,214,187  
10,320,817  
10,260,917  
4,299,809  
4,903,723  
4,595,287  
4,917,166  
4,990,263  
3,477,979  
4,081,482  
3,463,666  
3,706,174  
3,440,577  
821,830  
822,241  
1,131,621  
1,210,992  
1,549,686  
5,452,169  
5,361,412  
5,618,900  
5,403,651  
5,270,653  
5,452,169  
5,361,412  
5,618,900  
5,403,651  
5,270,653  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0