Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,265,135  
10,214,187  
10,320,817  
10,260,917  
10,635,998  
2,053,210  
1,889,957  
1,851,458  
1,660,306  
1,930,614  
817,727  
519,201  
486,402  
287,021  
776,302  
13,001  
12,134  
12,701  
10,568  
10,303  
491,898  
515,620  
557,705  
534,539  
462,164  
716,716  
787,619  
735,016  
791,032  
654,189  
13,869  
55,384  
59,633  
37,145  
27,655  
8,211,925  
8,324,229  
8,469,359  
8,600,611  
8,705,384  
12,442  
12,134  
12,134  
12,134  
11,739  
6,859,093  
6,974,867  
7,154,097  
7,307,946  
7,478,794  
0  
0  
0  
0  
0  
974,046  
1,090,779  
1,077,725  
1,051,502  
989,569  
26,173  
25,568  
28,196  
29,873  
26,644  
340,172  
220,883  
197,208  
199,156  
198,638  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,265,135  
10,214,187  
10,320,817  
10,260,917  
10,635,998  
4,903,723  
4,595,287  
4,917,166  
4,990,263  
5,455,413  
4,081,482  
3,463,666  
3,706,174  
3,440,577  
3,728,798  
822,241  
1,131,621  
1,210,992  
1,549,686  
1,726,615  
5,361,412  
5,618,900  
5,403,651  
5,270,653  
5,180,585  
5,361,412  
5,618,900  
5,403,651  
5,270,653  
5,180,585  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0