Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,320,817  
10,260,917  
10,635,998  
11,008,287  
10,820,339  
1,851,458  
1,660,306  
1,930,614  
2,140,312  
1,768,757  
486,402  
287,021  
776,302  
796,123  
340,388  
12,701  
10,568  
10,303  
10,303  
10,001  
557,705  
534,539  
462,164  
569,765  
616,805  
735,016  
791,032  
654,189  
739,692  
769,232  
59,633  
37,145  
27,655  
24,428  
32,330  
8,469,359  
8,600,611  
8,705,384  
8,867,975  
9,051,582  
12,134  
12,134  
11,739  
11,428  
11,428  
7,154,097  
7,307,946  
7,478,794  
7,651,710  
7,832,145  
0  
0  
0  
0  
0  
1,077,725  
1,051,502  
989,569  
986,321  
980,121  
28,196  
29,873  
26,644  
31,830  
27,895  
197,208  
199,156  
198,638  
186,685  
199,992  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,320,817  
10,260,917  
10,635,998  
11,008,287  
10,820,339  
4,917,166  
4,990,263  
5,455,413  
6,031,007  
5,388,777  
3,706,174  
3,440,577  
3,728,798  
3,973,823  
3,200,543  
1,210,992  
1,549,686  
1,726,615  
2,057,184  
2,188,234  
5,403,651  
5,270,653  
5,180,585  
4,977,280  
5,431,562  
5,403,651  
5,270,653  
5,180,585  
4,977,280  
5,431,562  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0