Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (HSM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,452,396  
2,468,582  
2,420,145  
2,449,605  
2,441,806  
1,213,532  
1,253,492  
1,177,069  
1,179,092  
1,147,957  
36,077  
64,725  
74,031  
121,651  
179,993  
151,598  
174,098  
183,000  
199,400  
109,000  
380,019  
226,725  
301,839  
292,456  
322,395  
611,618  
746,722  
575,019  
521,843  
475,886  
34,220  
41,222  
43,181  
43,743  
60,683  
1,238,864  
1,215,090  
1,243,075  
1,270,512  
1,293,849  
1,623  
1,418  
0  
0  
0  
955,440  
974,153  
984,211  
1,009,984  
1,005,658  
0  
0  
0  
0  
0  
67,109  
17,956  
31,300  
27,796  
48,951  
52,767  
51,866  
52,046  
53,236  
52,046  
161,925  
169,698  
175,519  
179,497  
187,194  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,452,396  
2,468,582  
2,420,145  
2,449,605  
2,441,806  
1,924,736  
1,935,155  
1,878,931  
1,880,127  
1,884,255  
1,278,069  
1,309,256  
1,248,898  
1,248,194  
1,247,831  
646,667  
625,900  
630,033  
631,933  
636,423  
527,660  
533,427  
541,214  
569,478  
557,551  
527,660  
533,427  
541,214  
569,478  
557,551  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0