CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,464  
245,829  
246,018  
231,626  
239,716  
187,412  
192,417  
172,272  
177,519  
185,235  
6,205  
28,903  
6,602  
5,510  
4,456  
0  
14,300  
24,000  
24,000  
34,000  
144,998  
109,129  
128,440  
108,242  
91,351  
31,780  
34,474  
12,621  
39,278  
55,021  
4,428  
5,611  
609  
489  
407  
68,052  
53,413  
73,745  
54,106  
54,480  
0  
0  
0  
0  
0  
10,721  
11,029  
11,336  
11,644  
11,952  
0  
0  
0  
0  
0  
15,000  
0  
0  
0  
0  
39,028  
39,028  
59,000  
39,000  
39,013  
3,303  
3,356  
3,409  
3,462  
3,515  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,464  
245,829  
246,018  
231,626  
239,716  
12,624  
7,796  
11,220  
16,114  
36,955  
12,624  
7,796  
11,220  
16,114  
36,955  
0  
0  
0  
0  
0  
242,840  
238,033  
234,797  
215,512  
202,761  
242,840  
238,033  
234,797  
215,512  
202,761  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0