Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
231,626  
239,716  
224,253  
203,561  
201,139  
177,519  
185,235  
169,426  
148,416  
157,034  
5,510  
4,456  
20,293  
26,281  
2,329  
24,000  
34,000  
10,000  
0  
0  
108,242  
91,351  
89,889  
96,315  
66,716  
39,278  
55,021  
48,909  
25,608  
87,383  
489  
407  
335  
212  
607  
54,106  
54,480  
54,828  
55,146  
44,104  
0  
0  
0  
0  
0  
11,644  
11,952  
12,259  
12,522  
25,973  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
39,000  
39,013  
39,000  
39,000  
14,000  
3,462  
3,515  
3,568  
3,624  
4,131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
231,626  
239,716  
224,253  
203,561  
201,139  
16,114  
36,955  
27,360  
12,745  
13,269  
16,114  
36,955  
27,360  
12,745  
13,269  
0  
0  
0  
0  
0  
215,512  
202,761  
196,893  
190,817  
187,870  
215,512  
202,761  
196,893  
190,817  
187,870  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0