Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,225,438  
18,187,082  
18,365,429  
19,834,172  
21,254,822  
7,355,652  
8,140,856  
8,079,401  
9,435,440  
10,799,699  
288,708  
307,567  
370,386  
423,725  
492,080  
76,250  
750  
520  
270  
270  
1,339,264  
1,568,448  
1,760,820  
1,937,920  
2,118,733  
4,547,529  
4,922,937  
4,527,198  
5,685,691  
6,606,994  
1,103,902  
1,341,154  
1,420,478  
1,387,832  
1,581,621  
9,869,786  
10,046,226  
10,286,028  
10,398,732  
10,455,123  
226,761  
169,412  
160,329  
202,370  
202,370  
8,642,007  
8,932,846  
7,822,930  
8,038,990  
8,124,639  
0  
0  
0  
0  
0  
576,453  
471,251  
1,797,272  
1,588,504  
1,512,774  
17,000  
16,000  
16,000  
62,600  
98,958  
407,565  
456,717  
489,497  
506,268  
516,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,225,438  
18,187,082  
18,365,429  
19,834,172  
21,254,822  
11,757,157  
12,801,291  
13,139,162  
14,651,981  
16,103,196  
8,767,420  
9,514,553  
9,877,075  
10,947,774  
12,637,507  
2,989,738  
3,286,738  
3,262,087  
3,704,207  
3,465,689  
5,468,281  
5,385,791  
5,226,267  
5,182,191  
5,151,626  
5,468,281  
5,385,791  
5,226,267  
5,182,191  
5,151,626  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0