Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,187,082  
18,365,429  
19,834,172  
21,254,822  
23,644,314  
8,140,856  
8,079,401  
9,435,440  
10,799,699  
13,545,258  
307,567  
370,386  
423,725  
492,080  
302,416  
750  
520  
270  
270  
33,471  
1,568,448  
1,760,820  
1,937,920  
2,118,733  
3,121,410  
4,922,937  
4,527,198  
5,685,691  
6,606,994  
8,305,862  
1,341,154  
1,420,478  
1,387,832  
1,581,621  
1,782,100  
10,046,226  
10,286,028  
10,398,732  
10,455,123  
10,099,056  
169,412  
160,329  
202,370  
202,370  
0  
8,932,846  
7,822,930  
8,038,990  
8,124,639  
8,244,568  
0  
0  
0  
0  
0  
471,251  
1,797,272  
1,588,504  
1,512,774  
1,167,615  
16,000  
16,000  
62,600  
98,958  
154,203  
456,717  
489,497  
506,268  
516,381  
532,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,187,082  
18,365,429  
19,834,172  
21,254,822  
23,644,314  
12,801,291  
13,139,162  
14,651,981  
16,103,196  
18,385,144  
9,514,553  
9,877,075  
10,947,774  
12,637,507  
14,919,954  
3,286,738  
3,262,087  
3,704,207  
3,465,689  
3,465,191  
5,385,791  
5,226,267  
5,182,191  
5,151,626  
5,259,170  
5,385,791  
5,226,267  
5,182,191  
5,151,626  
5,259,170  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0