Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,725,096  
17,225,438  
18,187,082  
18,365,429  
19,834,172  
7,098,888  
7,355,652  
8,140,856  
8,079,401  
9,435,440  
431,716  
288,708  
307,567  
370,386  
423,725  
76,250  
76,250  
750  
520  
270  
1,318,391  
1,339,264  
1,568,448  
1,760,820  
1,937,920  
4,270,808  
4,547,529  
4,922,937  
4,527,198  
5,685,691  
1,001,723  
1,103,902  
1,341,154  
1,420,478  
1,387,832  
9,626,208  
9,869,786  
10,046,226  
10,286,028  
10,398,732  
232,087  
226,761  
169,412  
160,329  
202,370  
8,333,656  
8,642,007  
8,932,846  
7,822,930  
8,038,990  
0  
0  
0  
0  
0  
649,400  
576,453  
471,251  
1,797,272  
1,588,504  
22,000  
17,000  
16,000  
16,000  
62,600  
389,064  
407,565  
456,717  
489,497  
506,268  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,725,096  
17,225,438  
18,187,082  
18,365,429  
19,834,172  
11,082,191  
11,757,157  
12,801,291  
13,139,162  
14,651,981  
8,324,672  
8,767,420  
9,514,553  
9,877,075  
10,947,774  
2,757,519  
2,989,738  
3,286,738  
3,262,087  
3,704,207  
5,642,904  
5,468,281  
5,385,791  
5,226,267  
5,182,191  
5,642,904  
5,468,281  
5,385,791  
5,226,267  
5,182,191  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0